Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "Сега", бр. 176 / 30.07.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по професионално направление:

 

за нуждите на Факултет по славянски филологии, катедра по Славянско езикознание:

  • 2.1. Филология /Славянски езици – украински език/ - един, по чл. 68 ал.1 т. 3 от КТ;

 

за нуждите на Департамент за информация и усъвършенстване на учители, катедра „Хуманитарно образование“:

  • 1.3. Педагогика на обучението по … /Методика на обучението по история с френски език/ - един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.