Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "Сега", бр. 173/26.07.2019 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Англицистика и американистика“:

 • 2.1. Филология (Английски език – Англо-български превод) – един;

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Англицистика и американистика“:

 • 2.1. Филология (Английски език – Българо-английски превод) – един;

 

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Трудово и осигурително право“:

 • 3.6. Право (Трудово право и обществено осигуряване) – един;

 

за нуждите на Геолого–географски факултет, катедра „Картография и ГИС“:

 • 4.4. Науки за земята (Тематично географско картографиране – Географски информационни системи и Дистанционни изследвания) – един;

 

за нуждите на Физически факултет, катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектрониката“:

 • 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един;

 

за нуждите на Биологически факултет, катедра „Ботаника“:

 • 4.3. Биологически науки (Ботаника – систематика на висши растения) – един;

за нуждите на Биологически факултет, катедра „Физиология на растенията“:

 • 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията – in vitro култивиране на лечебни растения) – един;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“:

 • 7.1. Медицина (Патофизиология) – трима, на половин щат,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.