Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "Сега", бр. 134 / 11.06.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по професионално направление:

 

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Тюркология и алтаистика“:

  • 2.1. Филология (Турски език – практически курс) – един;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Фармацевтична и приложна органична химия“:

  • 4.2. Химически науки (Високомолекулни съединения) – един,

катедра „Органична химия и фармакогнозия“:

  • 4.2. Химически науки (Органична химия – Органичен синтез) – един;

 

за нуждите на Факултет по начална и предучилищна педагогика, катедра “Визуални изкуства“:

  • 8.2. Изобразително изкуство (Декоративни изкуства и комбинаторика, Живопис и цветознание) – един,

катедра „Специална педагогика и логопедия“:

  • 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Логопедия) - един,

 

всички със срок 3 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.