Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "Сега", бр. 122 / 28.05.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по професионално направление:

 

за нуждите на Стопански факултет, катедра „Икономика и управление по отрасли“:

 • 3.8. Икономика /Икономика и управление по отрасли – Стопанска история, секторна специализация/ - един;

 

за нуждите на Геолого-географски факултет, катедра „Регионално развитие“:

 • 3.8. Икономика /Управление, контрол и анализ на стопанската дейност/ - един;

катедра „Регионална и политическа география“:

 • 4.4. Науки за земята /Икономическа и социална география/ - един,
 • 4.4. Науки за Земята /География на страните – регионална и политическа география/ - един;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Информационни технологии“:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /Информационни технологии/ - един;

катедра „Математическа логика и приложенията й“:

 • 4.5. Математика /Математическа логика/ - един;

 

за нуждите на Факултет по начална и предучилищна педагогика, катедра „Социална педагогика и социално дело“:

 • 1.2. Педагогика /Социална педагогика/ - един;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Органична химия и фармакогнозия“:

 • 7.3. Фармация /Фармакогнозия / - един,
 • 7.3. Фармация /Фармакотерапия/ - един,
 • 7.3. Фармация /Фармакогнозия и фитохимия/ - един;

 

за нуждите на Биологически факултет, катедра „Биохимия“:

 • 4.3. Биологически науки /Биохимия/ - един;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „ Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“, УБ „Лозенец“:

 • 7.1. Медицина /Фармакология/- един,

 

всички със срок 3 месеца.

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.