Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "24 часа", бр. 97/23.04.2024 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“:

 • 7.1. Медицина (Вътрешни болести - Кардиология) – един на половин щат;
 • 7.1. Медицина (Вътрешни болести - Нефрология) – един на половин щат;
 • 7.1. Медицина (Вътрешни болести - Гастроентерология) – един на половин щат;
 • 7.1. Медицина (Вътрешни болести - Пулмология) – един на половин щат;
 • 7.1. Медицина (Вътрешни болести - Ревматология) – един на половин щат;
 • 7.1. Медицина (Вътрешни болести – Клинична лаборатория) – един на половин щат;
 • 7.1. Медицина (Педиатрия) – един на половин щат;
 • 7.1. Медицина (Фармакология) – един на половин щат;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“:

 • 7.1. Медицина (Хирургически болести) – един на половин щат;
 • 7.1. Медицина (Акушерство и гинекология) – един на половин щат;
 • 7.1. Медицина (Анестезиология и интензивно лечение) – един на половин щат;
 • 7.1. Медицина (Урология) – един на половин щат;
 • 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология) – един на половин щат;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Физика, биофизика и рентгенология“:

 • 7.1. Медицина (Образна диагностика) – един на ¼ щат,

 

всички със срок за подаване на документите 1 месец.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).