Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 93 / 26.11.2019 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Дигитализация на културно наследство, регионални информационни системи) – един за нуждите на ФФ;
 • 4.3. Биологически науки (Генетика – молекулярна генетика, биоинформатика и синтетична биология) – един за нуждите на БФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Теория и история на връзките с обществеността) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление на комуникационни ситуации) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Критика и критически практики) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 2.1. Филология (Славянски езици – Чешки език) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 4.1. Физически науки (Физика на елементарните частици) – един за нуждите на ФЗФ;
 • 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един за нуждите на ФЗФ;
 • 3.3. Политически науки (Регионално управление и политика) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.8. Икономика (Социоикономика, Икономически анализ на правото – на български и английски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по математика и информационни технологии в началните класове – един за нуждите на ФНОИ;
 • 2.2. История и археология (Нова и съвременна балканска история – Стопанска история на Балканите) – един за нуждите на ИФ;

 

главен асистент по професионално направление:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Пресжурналистика) – един за нуждите на ФЖМК, изискване към кандидатите: професионален опит в сферата на журналистиката;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Културна журналистика) – един на половин щат за нуждите на ФЖМК, изискване към кандидатите: професионален опит в сферата на журналистиката;
 • 1.2. Педагогика (Увод в педагогиката) – един за нуждите на ФП;
 • 2.1. Филология (Български език – Съвременен български език) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 2.1. Филология (Славянски езици – руски език) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 2.1. Филология (Руска литература - Руска литература на XIX – XX век) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 3.6. Право (История на българската държава и право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 3.3. Политически науки (Модерни политически системи и институции) – един за нуждите на ФФ;
 • 4.3. Биологически науки (Обща микробиология и биология на еукариотни микроорганизми) – един за нуждите на БФ;
 • 2.2. История и археология (Стара история и тракология) – един за нуждите на ИФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.