Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 90/16.11.2012 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

професори по:

 • 2.1. филология /общо и историческо езикознание – английски език/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по биология /методика на обучението по биология/ - един;
 • 4.3. биологически науки /физиология на растенията – хормонална регулация на растенията/ - един;
 • 3.1. социология, антропология и науки за културата /европейска културна история ХІХ - ХХ век/ - един;
 • 4.4. науки за земята /икономическа и социална география/ - един;
 • 4.2. химически науки /теоретична химия – химична кинетика/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – системи, основани на знания/ - един;
 • 3.6. право /обща теория на правото/ - един;
 • 1.2. педагогика /теория на възпитанието, интеркултурно възпитание/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – разпределени системи/ - един;

доценти по:

 • 2.1. филология /османски език и литература/ - един;
 • 4.3. биологически науки /молекулярна биология – приложна молекулярна и клетъчна биология и поправка на ДНК/ - един;
 • 2.3. философия /логика/ - един;
 • 4.4. науки за земята /география на населението и селищата – регионално развитие, демография и управление на човешките ресурси/ - един;
 • 4.3. биологически науки /хидробиология – ихтиология и аквакултури/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по химия – един;
 • 4.2. химически науки /теоретична химия/ - един;
 • 2.4. религия и теология /история на православното богословие през ХХ век/ - един;
 • 4.2. химически науки /физикохимия/ - един;
 • 7.1. медицина /обща медицина/ - един;
 • 3.6. право /граждански процес/ - един;
 • 7.1. медицина /вътрешни болести – кардиология/ - един;

главни асистенти по:

 • 2.1. филология /българска литература за деца и фолклористика/ - един;
 • 1.2. педагогика /специална педагогика – логопедия/ - един;
 • 2.1. филология /японско езикознание/ - един;
 • 4.3. биологически науки /клетъчна биология – хистология/ - един;
 • 2.3. философия /естетика/ - един;
 • 3.3. политически науки /европеистика – правни изследвания на ЕС/ - един;
 • 4.3. биологически науки /екология и опазване на екосистемите/ - един;
 • 4.2. химически науки /органична химия/ - един;
 • 4.3. биологически науки /клетъчна биология/ - един;

 

главен асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по:

 • 3.1. социология, антропология и науки за културата /антична култура; история и култура на българските земи в древността/ - един,

 

със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34