Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 83/17.10.2017 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 2.1. Филология /Португалоезични литератури/ - един;
 • 2.1. Филология /Славянски езици. Съвременен руски език – фонетика и графика/ - един;
 • 3.6. Право /Наказателно процесуално право/ - един;

 

доценти по професионално направление:

 • 7.1. Медицина /Педиатрия – детска трансплантология/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /Хидробиология – хидробиологичен мониторинг и сапробиология/ - един;
 • 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология – педагогическа психология/ - един;
 • 3.3. Политически науки /Количествен анализ, политически риск и избори/ - един;
 • 3.7. Администрация и управление /Публично право и гражданско участие/ - един;
 • 2.1. Филология /Български език – съвременен български език/ - един;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 8.3. Музикално и танцово изкуство /Хармония, Музикален анализ/ - един;
 • 1.2. Педагогика /Специална педагогика – Логопедия/ - един;
 • 3.8. Икономика /Макроикономика и Пари, банки и финансови пазари/ - един;
 • 2.4. Религия и теология /Църковна музика/ - един;
 • 4.4. Науки за Земята /География – Географски информационни системи и картография/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Книгознание, библиотекознание, библиография – История на книгата, библиотеките и библиографията/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.