Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 80 от 14.10.2011 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 2.1. филология /китайски език и литература/ - един;
 • 3.6. право /граждански процес/ - един;
 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /журналистика – изследване на масовата комуникация/ - един;
 • 2.3. философия /етика/ - един;
 • 3.3. политически науки /политология – политикономия/ - един;
 • 4.1. физически науки /физика на атомите и молекулите/ - един;
 • 4.4. науки за земята /регионална геология/ - един;
 • 3.9. туризъм /география на туризма/ - един;
 • 4.4. науки за земята /география – географски информационни системи/ - един;
 • 4.2. химически науки /органична химия/ - един;
 • 4.3. биологически науки /зоология – зоология на безгръбначните животни/ - един;
 • 2.4. религия и теология /омилетика/ - един;
 • 2.1. филология /български език/ - един;
 • 2.4. религия и теология /библеистика – Нов Завет/ - един;

 

доценти по:

 • 2.1. филология /японска литература и култура/ - един;
 • 3.6. право /финансово право/ - един;
 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /журналистика – медиен език и стилове на писане/ - един;
 • 1.2. педагогика /андрагогия/ - един;
 • 3.4. социални дейности /управление на организации за социална работа/ - един;
 • 2.4. религия и теология /Свещено писание на Стария Завет/ - един;
 • 4.1. физически науки /астрономия и астрофизика/ - един;
 • 2.4. религия и теология /история на религиите/ - един;
 • 4.4. науки за земята /биогеография и география на почвите/ - един;
 • 2.1. филология /сръбски и хърватски език/ - един;
 • 4.4. науки за земята /география – географски информационни системи/ - един;

 

главни асистенти по:

 • 2.1. филология /съвременен английски език – практически курс/ - двама;
 • 3.1. социология, антропология и науки за културата /етнология и съвременност/ - един;
 • 3.1. социология, антропология и науки за културата /политическа етнология/ - един;
 • 2.1. филология /съвременен немски език – практически курс/ - един;
 • 3.6. право /наказателно право/ - един;
 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /журналистика – комуникация за социални мрежи/ - един;
 • 1.2. педагогика /образование на възрастните/ - един;
 • 4.5. математика /вероятности и статистика/ - един;
 • 3.8. икономика /счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност/ - един;
 • 4.1. физически науки /обща физика: механика; молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика/ - един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 80 от 14.10.2011 г.

 

Справки и документи: в ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34.