Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 77/09.10.2012 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

доцент по:

  • 3.6. право /гражданско и семейно право – вещно право/ - един

със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски” .

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34