Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 59/03.08.2012 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 4.1. физически науки /обща физика – механика, молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика/ - един;
 • 2.1. филология /най-нова английска литература/ - един;
 • 2.3. философия /философска антропология и философия на историята/ - един;
 • 3.1. социология, антропология и науки за културата /обща и историческа социология/ - един;
 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /журналистика – прескомуникация и журналистически жанрове/ - един;
 • 1.2. педагогика /социална педагогика, мениджмънт на класа/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по български език /методика на обучението по български език – проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език/ - един;
 • 2.1. филология /теория на литературата/ - един;
 • 3.6. право /административно право и административен процес/ - един;

доценти по:

 • 3.9. туризъм /развитие на туристически дестинации/ - един;
 • 4.4. науки за земята /икономическа и социална география – регионално развитие и локализационен анализ/ - един;
 • 4.1. физически науки /физика – дозиметрия и метрология на йонизиращите лъчения/ - един;
 • 3.1. социология, антропология и науки за културата /история на социологията/ - един;
 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /журналистика – теория на журналистиката и медиите/ - един;
 • 1.2. педагогика /теория на възпитанието, социални дейности и възпитание/ - един;
 • 4.1. физически науки /ядрена физика – ядрена структура и ядрени модели/ - един;
 • 1.1. теория и управление на образованието /управление на образованието/ - един;
 • 2.1. филология /културна антропология; антропология на българите, български фолклор/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – компютърни архитектури и системи/ - един;
 • 4.5. математика /теоретична механика/ - един;
 • 2.1. филология /чешка и словашка литература/ - един;

главни асистенти по:

 • 4.4. науки за земята /петрология и литология/ - един;
 • 4.1. физически науки /физика на вълновите процеси, вкл. квантова електроника и нелинейна оптика/ - един;
 • 4.4. науки за земята /палеонтология и стратиграфия/ - един;
 • 2.1. филология /практически английски език – превод/ - един;
 • 4.4. науки за земята /геотектоника/ - един;
 • 2.1. филология /приложна лингвистика – норвежки език/ - един;
 • 7.1. медицина /ортопедия и травматология/ - един;
 • 4.2. химически науки /физикохимия/ - един;
 • 2.2. история и археология /история на Византия и средновековна балканска история/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по спорт /футбол/ - един;
 • 3.6. право /право на Европейския съюз/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – бази от данни/ - един;

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски” .

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34