Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 50/15.06.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за

 

професор по професионално направление:

 • 2.1. Филология (Испанска литература – XI – XVII век.) – един;
 • 3.8. Икономика (Информационни технологии и системи и бази от данни в икономиката) – един;
 • 2.2. История и археология (Средновековна история – Европейският Югоизток видян от Запада) – един;
 • 2.2. История и археология (Средновековна история – Миграции и гранични общества) – един;
 • 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история – История на Русия) – един;
 • 3.4. Социални дейности (Професионално ориентиране и консултиране, Социална работа със семейства) – един;
 • 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един;
 • 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един;

 

доценти по професионално направление:

 • 4.1. Физически науки – (Астрономия и астрофизика) – един;
 • 4.1. Физически науки (Оптика, спектроскопия, физика на плазмата) – един;
 • 2.1. Филология – (Немски език - приложно езикознание) – един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология – История на българската етнология) – един;
 • 2.2. История и археология (Стара история и тракология - Географски информационни системи (ГИС) в помощ на античната история) – един;
 • 4.2. Химически науки (Органична химия – Органичен синтез и анализ) – един;
 • 4.2. Химически науки (Теоретична химия) – един;
 • 2.1. Филология (Английски език за комуникация в институциите на ЕС – европейска и проектна терминология, междукултурна компетентност) – един;
 • 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Логопедия) – един;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 4.1. Физически науки (Ядрена физика) – един;
 • 4.1. Физически науки (Обща физика) – един;
 • 2.2. История и археология (История на българските средновековни манастири) – един;
 • 2.1. Филология (Терминология на институциите на ЕС – английски език, културологични изследвания) – един;
 • 4.2. Химически науки (Фармакология) – един,

 

със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.