Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 41/01.06.2012 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 3.3. политически науки /политически идеологии и национална сигурност – един;
 • 3.8. икономика /макроикономика, теория и управление на инвестициите/ - един;
 • 3.6. право /наказателно право/ - един;
 • 2.1. филология /българска литература – Възрожденска и Нова литература/ - един;
 • 2.1. филология /древна индийска литература/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по чужд език /английски език/ - един;
 • 3.7. администрация и управление /устройство на територията/ - един;
 • 8.2. изобразително изкуство /акции и инсталации, хепънинг и пърформанс, теория на художествения образ/ - един;
 • 8.2. изобразително изкуство /рисуване и композиция/ - един;
 • 4.2. химически науки /аналитична химия/ - един;
 • 4.2. химически науки /биоорганична химия/ - един;
 • 4.5. математика /вероятности и статистика/ - един;
 • 4.5. математика /математически анализ/ - един;

доценти по:

 • 4.4. науки за земята /география – география на населението и селищата/ - един;
 • 3.8. икономика /финансова система, институционална икономика/ - един;
 • 2.3. философия /онтология/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по Човекът и природата в помощното училище/ - един;
 • 4.2. химически науки /аналитична химия/ - един;
 • 4.2. химически науки /неорганична химия/ - един;
 • 2.1. филология /български език/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – тестване на софтуерни системи/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – софтуерни архитектури/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика: софтуерни технологии – мрежово програмиране и уеб инженеринг/ - един;

главни асистенти по:

 • 2.3. философия /реторика/ - двама;
 • 4.4. науки за земята /геоморфология и палеогеография/ - един;
 • 3.6. право /международно публично право/ - един;
 • 1.3. педагогика на обучението по чужд език /методика на чуждоезиковото обучение – уеббазирано обучение/ - един;
 • 2.3. философия /история на философията/ - един;
 • 4.1. физически науки /обща физика: механика, молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /информатика – дискретни структури и алгоритми/ - един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 41/01.06.2012 г.

 

Справки и документи: в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34