Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

  • 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия) - един;
  • 3.3. Политически науки (Европеистика – странознание на Великобритания с преподаване на английски ези) - един;
  • 3.2. Психология (Клинична психология) - един;
  • 2.1. Филология (Българска литература от Освобождението до Втората световна война – мемоаристика, жанрология, титрология, литература за деца и юноши) - един;
  • 3.6. Право (Административно право (обща и специална част) и административен процес) – един;

 

доценти по професионално направление:

  • 1.3. Педагогика на обучението по … - един;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един;
  • 3.6. Право (Право на Европейския съюз) – един;
  • 3.6. Право (Международно частно право) – един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.