Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 100/15.12.2017 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 2.2. История и археология /История на арабския свят и исляма/ - един;
 • 4.4. Науки за Земята /Климатология/ - един;
 • 4.4. Науки за Земята /Геоморфология и палеогеография/ - един;
 • 4.1. Физически науки /Физика на елементарните частици/ - един;
 • 2.1. Филология / Български език – Морфология и синтаксис/ - един;

 

доценти по професионално направление:

 • 2.1. Филология /Френски език - Лингвокултурология/ - един;
 • 4.5. Математика (математически анализ) – един;
 • 2.1. Филология /Българска литература от Освобождението до наши дни/ - един;
 • 2.1. Филология /Българска литература. Старобългарска литература/ - един;
 • 4.4. Науки за Земята /Геоморфология и палеогеография/ - един;
 • 3.6. Право (Конституционно право(Сравнително конституционно право) – един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Връзки с обществеността – стратегии и тактики на връзките с обществеността/ - един;

 

главни асистенти по професионално направление по:

 • 4.5. Математика /Математически анализ/ - един;
 • 2.1. Филология /Българска литература от Освобождението до Първата световна война/ - един;
 • 3.6. Право /Конституционно право/ - един;
 • 2.3. Философия /Онтология, Предметна онтология, Субектна онтология/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Комуникационен мениджмънт – изграждане на имидж/ - един,
  изисквания към кандидатите: да имат преподавателски и практически опит, научни публикации в направлението, специализация в направлението.

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.