Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академична длъжност, ДВ бр. 8/25.01.2019 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 1.2. Педагогика (Теория и методика на възпитанието) – един за нуждите на Факултет по педагогика;
  • 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по музика в предучилищна възраст, Елементарна теория на музиката и солфеж) – един за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата;
  • 3.7. Администрация и управление (Управление, Организационно поведение, Управление на човешките ресурси – на български, френски и английски език) – един за нуждите на Стопански факултет;
  • 2.1. Филология (Персийски език и култура) – един за нуждите на Факултет по класически и нови филологии;
  • 2.1. Филология (Китайски фолклор и традиционна китайска култура) – един за нуждите на Факултет по класически и нови филологии,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.