Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академична длъжност, ДВ, бр. 52/02.07.2019 г.

   

за нуждите на Националния център по обществено здраве и анализи

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за главен асистент по:

  • 4.2. Химически науки /Аналитична химия/ - един,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Конкурсът е за нуждите на Националния център по обществено здраве и анализи.

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.