Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академична длъжност, ДВ бр.13/12.02.2019 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Приложна механика и роботика) – един за нуждите на Факултет по математика и информатика;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един за нуждите на Факултет по математика и информатика;
  • 2.1. Филология (Корейски език и общество) – един за нуждите на Факултет по класически и нови филологии;
  • 2.1. Филология (Приложна лингвистика – юридически английски език) – един за нуждите на Факултет по класически и нови филологии;
  • 2.1. Филология (Китайска литература) – един за нуждите на Факултет по класически и нови филологии;
  • 4.2. Химически науки (Органична химия) – един за нуждите на Факултет по химия и фармация;
  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт - фитнес) – един за нуждите на Департамент по спорт;
  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт - плуване) – един за нуждите на Департамент по спорт,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83 и 02/ 9308 451;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.