Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Конкурси за за нуждите на Медицинския факултет и на Университетска болница “Лозенец”, обнародвана в Държавен вестник, бр. 58/30.07.2010 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за нуждите на Медицинския факултет и на Университетска болница “Лозенец” за асистенти по:

  • вътрешни болести /пропедевтика на вътрешните болести/ - седем;
  • обща хирургия – трима;
  • ортопедия и травматология – двама;
  • вътрешни болести /вътрешни болести с терапия/ - двама;
  • урология – двама,

със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15, тел. 987-36-34.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 58/30.07.2010 г.