Начало / Новини / Календар / Представяне на сборника „ГЛАГОЛАТИ. Balkan Verb Typology“

Конферентна зала, Ректорат

Сборникът „ГЛАГОЛАТИ. Balkan Verb Typology“ ще бъде представен на 27 юни 2022 г. от 16 ч. в Конферентната зала. Сборникът под редакцията на Екатерина Търпоманова, Петя Асенова и Борис Вунчев е резултат от работата по проекта "Балканските езици като еманация на етно-културната общност на Балканите (типология на глагола)", финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОН. Той може да бъде разглеждан като опит да бъдат представени съвременните тенденции в изследването на глаголните категории в езиците от балканския езиков съюз – български, гръцки, румънски и албански. Авторите са направили детайлно и аналитично представяне на категориите аспектуалност, темпоралност, модалност, евиденциалност и диатеза, като са разгледали и системните отношения между някои от тях. Централно място в проучването заемат и процесите на граматикализация, които протичат в балканските езици. Сборникът е на английски език и е предназначен за читатели, изкушени от лингвистиката и Балканите.

glagolati_front_cover