Начало / Новини / Календар / Изпит по английски език за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 4 юни 2022 г. от 9.00 ще се проведе изпит по английски език за кандидат-студенти. Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите. Той включва тест с 4 компонента и съчинение. Времетраенето му е общо около 3-3,30 астрономически часа. Чистото време, необходимо за провеждане на изпита, е около 2 часа и 30 минути.

С теста се проверяват знанията на кандидатите по лексика и граматика и уменията им да разбират английски език при четене. Със съчинението се проверява способността на кандидата да се изразява писмено на английски език. То е по зададена тема (дава се възможност за избор между две теми), за която не е необходима теоретична подготовка. Дължината на съчинението трябва да бъде 300–350 думи (1–1,5 страници), като кандидатът разполага с 50 минути за написването му.

Кандидатите трябва да владеят следните езикови умения: възприемане и разбиране на английската реч; разбиране при четене на английски език; изразяване писмено на английски език.

По време на изпита не може да се оказва или приема помощ от какъвто и да е характер; не се разрешава ползването на речници или други учебни пособия; не се разрешава да се говори; не се разрешава разглеждането на тестовите материали, преди да се обяви началото за работа върху теста; не се разрешава работа върху раздел от теста, различен от обявения; не може да се нанасят поправки или да се маркират отговори в листа за отговори след обявеното време за работа върху съответния раздел от теста; не се разрешава изнасянето на тестовите материали извън изпитната зала.

За повече информация тук.