Начало / Наука / Стратегия за развитие на човешките ресурси в науката в Софийския Университет

   
HR-logo

Въведение

През 2005 Европейската комисия прие Европейска харта на изследователите и Кодекс на поведение при подбор на изследователи (Харта и Кодекс). Тези документи, адресирани към изследователите, както и към работодателите и финансиращите научни изследвания организации в публичния и частния сектор, са ключови елементи от политиката на Европейския съюз за насърчаване на кариерното развитие на изследователите. Хартата и Кодекса определят 40 основни принципи за ролята, отговорностите и правата на изследователите, работодателите и финансиращите организации, отнасящи се до изследователската кариера, структурирани в четири основни направления:

  • Етични принципи и професионални отношения и отговорност;
  • Подбор и назначаване;
  • Работна среда, възнаграждения и социално осигуряване;
  • Обучение и кариерно развитие.

Прочетете повече за Европейската Харта и Кодекс

 

Стратегията за развитие на човешките ресурси (HRS4R) подкрепя научните и финансиращите организации в прилагането на принципите и практиките, заложени в Хартата и Кодекса. Европейската комисия признава като постигнали високи достижения в областта на човешките ресурси в научните изследвания тези организации, които са напреднали в адаптирането на своите политики и прилагат успешно принципите на Хартата и Кодекса. На признатите организации, Европейската комисия присъжда логото HR Excellence in Research”, като това допринася за тяхната разпознаваемост и повишава репутацията им в международен мащаб.

Прочетете повече за Стратегия за развитие на човешките ресурси

 

Изпълнение на Стратегията за развитие на човешките ресурси в СУ „Св. Климент Охридски“

През октомври 2016, Ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ подписа Декларация, с която Университетът се присъединява към принципите на Европейската Харта на изследователите и Кодекс на поведение при назначаване на изследователи.

През април 2017, Университетът кандидатства за присъждане на логото "HR Excellence in Research“ и в периода 2017-2018 предприе мерки за подобряване на някои от вътрешните процедури и документи, за да преодолее констатираните от оценителите несъответствия.

През март 2019, Университетът подаде отново своята кандидатура, която беше приета от оценителите с предложения за подобрения в някои области. Препоръките им бяха отразени в ревизираните и обновени Вътрешен анализ за оценка на съответствието (GAP Analysis) и План на действията (Action Plan):

На 4 октомври 2019, Софийският университет получи правото да използва логото „HR Excellence in Research“. Напредъкът в изпълнението на Стратегията и Плана на действията подлежат на самооценка две години след получаване на логото.

Високата оценка на Комисията отразява политиката на Университета, неговите отговорности и решимост да осигурява стимулираща и благоприятна работна среда, да насърчава и развива научноизследователската дейност и кариерното развитие на изследователите като следва принципите, заложени в Хартата и Кодекса.

Като част от плана за действие с решение на Академичния съвет от 30 юни 2021 г. беше приета Стратегия за развитие на човешките ресурси в науката и иновациите в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за периода 2021-2030 .

 

Допълнителна информация и ресурси

  • Процедури за научни степени и академични длъжности в СУ можете да намерите тук и на EURAXESS Portal
  • Отдел "Научна и проектна дейност"- контакти

 

euraxess_logo_1449x986