Начало / Наука / Проекти на СУ / Ключ към качеството

   

 

Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет "Св. Климент Охридски" като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството)

 

На стойност: 497315,40 лв

Ръководител на проекта: доц. д-р Силвия Цветанска

Продължителност: 24 месеца

 

Основната цел на проекта е повишаване на качеството на образователната и научна дейност в СУ чрез усъвършенстване на системите за управление. За изпълнението на тази цел са поставени няколко подцели: (1) Повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност чрез оптимизиране на основни и спомагателни процеси в СУ; (2) Изграждане на система за мотивиране на преподавателите и служителите за повишаване качеството на тяхната работа; (3) Засилване на ролята на студентите и на други заинтересовани страни (работодатели, кандидат-студенти и др.); (4) Усъвършенстване на управлението на СУ чрез интегриране на информационните системи и синхронизирането им с тези на МОН; (5) Подобряване на съответствието на висшето образование с потребностите на пазара на труда чрез усъвършенстване на връзката „наука-бизнес”.

Дейностите по проекта са групирани в пет основни направления:

(1) Дейности по анализ на процесите, интегриране с информационните системи и механизми за управление на качеството;

(2) Дейности за повишаване на качеството съобразно критериите на рейтинговата система;

(3) Дейности по изграждане на механизми за адекватно управление чрез икономизиране и оценка на ефективността на присъщите дейности, синхронизиране и автоматизиране на информационните системи и внедряване на единни критерии в системата за управление;

(4) Дейности за информиране и публичност;

(5) Дейности по управление и контрол на проекта