Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ обявява Четиринадесетия национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ – 2018 г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

   

12.03.2018

2
1

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

обявява

Четиринадесетия национален конкурс

МЛАД ИКОНОМИСТ – 2018 г.

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

 

на тема: „Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и демографски предизвикателства“

 

Участници в конкурсапозиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 29 годишна възраст.

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 • Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
 • име, презиме, фамилия;
 • местоживеене;
 • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;e-mail;
 • име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност, фирма-длъжност, администрация - длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;

 

 • Разработките се представят до 18 май 2018 г. на адрес:

 

гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист-2018г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0877 011 710 ;e-mail: info@bgeconomist.bg ;

 

 • Награди по конкурса: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2018г.” ще се състои на 9 юни 2018г. /събота/, по повод Деня на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г.С.Раковски” 108.
 • Неполучените на 09.06.2018г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

 

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

 

Настоящите Условия и изисквания са приети на заседание на УС на СИБ на 13.02.2018 г.

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

 

 

 

От името на Организационния комитет:

Проф. д-р Татяна Хубенова

Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2018”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Зам. председател на УС на СИБ, Гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2018”

 

 

София, 9 март 2018 г.