Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

   

26.08.2022

 

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти-2“ от средствата, отпуснати на Стопански факултет към СУ със заповед на Ректора на СУ №РД 19-256/20.07.2022 г.

3BGEN

Стопанският факултет обявява следните позиции:

  1. Двама постдокторанти на трудов договор на 2 часа на ден (или допълнително споразумение, ако кандидата е вече служител на СУ) с възнаграждение от 500 лв. на месец (с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя) или един постдокторант на трудов договор на 3 часа на ден (или допълнително споразумение, ако кандидата е вече служител на СУ) с възнаграждение от 750 лв. на месец (с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя);
  2. Двама млади учени на трудов договор на 3 часа на ден (или допълнително споразумение, ако кандидата е вече служител на СУ) с възнаграждение 450 лв. на месец (с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя).

Кандидатите изготвят проект (научен и финансов), съгласно изискванията на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ и указанията за изпълнението ѝ. Обръщаме внимание, че „духът“ на програмата е насочен към публикации в издания, индексирани в Web of Science и Scopus и се очаква, че научната продукция, реализирана с подкрепата на програмата ще бъде видима именно в тези две бази данни.

Тъй като правилата на програмата са такива, че крайното финансиране на одобрен проект е случайна величина, която при ниска обща отпусната сума може да влияе значително върху общия бюджет, подкомисията за кандидатите за Стопански факултет ще може да предложи следните промени при класирането:

  1. При положение, че няма достатъчно кандидати Комисията може да предложи пропорционално увеличение на часовата ставка или брой часове (до определените максимуми в Програмата) и/или разходите за командировки и материали за най-добрия кандидат до изчерпване на бюджета. При наличие на повече от един кандидат в категория „постдокторант“ Комисията класира двама на два часа, а при един е на три часа.
  2. При положение, че има оставащ частичен бюджет за млади учени (за трети кандидат) и третият по преценка на комисията заслужава да бъде привлечен, може да се предложи финансирането на „други“ разходи да бъде за сметка на бюджета на Стопански факултет (материали и командировки) и да се допълни с недостигащи средства. Третият кандидат може да бъде назначен на 2 часа.

Срок за подаване на документите: от 29 август до 14 септември 2022 ч. на адрес: any@feb.uni-sofia.bg

Кандидатстването става с попълнено Заявление, Проектно предложение според изискванията на Националната програма и другите документи, описани в Заявлението, вкл. Декларация.

 

Критерии за класиране:

Класирането става отделно за млади учени и за постдокторанти.

Класирането става на две нива. Първо кандидатите получават точки по критериите от Група I, след това те се нормират като % от максималните точки в групата. След това получават точки като % от максималната оценка на изследователския проект. Взима се средната стойност на така нормираните оценки.

 

Група I

  1. Публикации в scopus или web of science – от 2018 насам. – за всяка публикация 60 т. (без оглед на съавторство)
  2. Участие в международни научни проекти (вкл. финансирани през националния ФНИ/МОН, но с международни партньори – двустранно или многостранни проекти) 15 т. (на проект на година)
  3. Участие в национален (вкл. вътрешно-университетски ФНИ) 5 т. на проект на година

 

Група II

  1. Изследователски проект: 100 т. Оценка на проектното предложение (0 до 100 точки): До 75 точки за реалистично предложение, което предвижда поне една статия в списание в Scopus или Web of Science. До 25 точки за реалистично предложение, което може да доведе до разработване и подаване на проект за финансиране (H2020, Erasmus +, Europe for Citizens и др.).

 

Последващи срокове:

В срок до 16.09.2022 г. подкомисията на Стопански факултет извършва оценка и класиране на кандидатите в съответствие с Указанията за изпълнение на Програмата.

След утвърждаване от Академичния съвет, до 30.09 се инициира сключването на договори или допълнителни споразумения, които се очаква да влязат в сила до 7 октомври 2022 г.

 

Документи:

  1. Заявление за участие
  2. Декларация