Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Френският институт в България откри своята кампания « Стипендии за Франция » за 2019 година

   

18.12.2018

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ

Стипендиите на френското правителство (BGF) , се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България и в области избрани от самите кандидати както и за научен престой на постдокторанти.

 

1. Стипендии за обучение

 • Магистратура 2

За това ниво на обучение стипендията се предоставя с приоритет в рамките на съществуващи партньорства между български и френски учебни заведения.

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца. При удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия, след изтичане на 3 години от получаването на предходната стипендия.

 

 • Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

 

2. Стипендии по програмата « Мобилност на млади научни работници »

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти ( до 40 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 3 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

 

3. Стипендии за мобилност в рамките на постдокторантски програми

Френският институт в България предоставя стипендии за мобилност на пост-докторанти във всички научни области. Тези стипендии позволяват на изследователите престой в университет, в научно-изследователски център или лаборатория във Франция . Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 • възраст : 35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура под двойно научно ръководство и по програмата за мобилност на докторанти
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор. Внимание : стипендиите на френското правителство не се предоставят на български студенти записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.
 • да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България и трябва да съдържат следните документи, преведени и легализирани :

За Mагистратура 2:

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • копие на дипломата за завършено висше образование или на академичната справка за студентите в последна година
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • препоръка от преподавател или работодател
 • копие на кореспонденцията с френските учебни заведение

 

За докторантури под двойно научно ръководство :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие на дипломата за висше образование и приложението към нея
 • писмено съгласие от двамата научни директори
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения

 

За програма « Мобилност на млади научни работници » :

 • формуляр Dossier de bourse d'études
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие на последната диплома
 • препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване

 

За Мобилност в рамките на постдокторантски програми на високо научно ниво :

 • формуляр Dossier de bourse de stage
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • копие на докторската диплома
 • удостоверение за назначение на постоянен трудов договор в България
 • съгласие на българския ръководител, за престоя на кандидата във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване

 

СРОКОВЕ

Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

 • 7 април: краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • 10 април : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
 • 15, 16 април : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
 • 30 април : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg
 • май/юли : подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

 

Мобилност на млади научни работници и Мобилност в рамките на постдокторантски програми на високо научно ниво

 • Документи се приемат през цялата година и стипендиите се предоставят след одобрение на кандидатурата.

 

ДОСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИЯ

След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията стипендианти подготвят ново досие, което веднъж депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Досието трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

 • формуляр
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на личната карта
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • според случая : академична справка за студентите в последна година или копие на дипломата за придобита степен на обучение във висшето образование и нейното приложение
 • атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно завезение
 • документ с посочена таксата за записване в съответното учебно заведение
 • атестация за предварително платена такса CVEC в размер на 90€*

Докторантите е необходимо да добавят още :

 • заповед за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • писмено съгласие на двамата научни ръководители
 • евентуално списък на публикации

*Въведена е задължителна такса от 90€ (CVEC), която има за цел да развива социалните, санитарните, културните придобивки на студентите както и превантивни дейности свързани със здравеопазването им. Тя се заплаща задължително от стипендиантите на френското правителство в магистърски програми и в докторантури под двойно научно ръководство в сайта www.messervices.etudiant.gouv.fr , преди административното им записване в университета.

 

СТИПЕНДИИ И ДОБАВКИ

Стипендиите на френското правителство включват :

 • 767 евро месечна издръжка за записаните в магистратура и по програмата Мобилност на млади научни работници
 • 1060 евро за докторантура под двойно научно ръководство
 • 1704 евро за постдокторантски програми
 • медицинска осигуровка
 • такса за записване в университета (1000€ максимум, с някои изключения)

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

 

Контакт :

Френски институт в България

Бюро за стипендии

ул. Славейков № 3

bissera.kolarova@institutfrancais.bg

www.institutfrancais.bg

тел : 00 359 2 937 79 14/64