Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Четиринадесети годишен конкурс за присъждане на Награда “Д-р Илко Ескенази”

   

01.02.2018

 

Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”

 

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси

на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на

България към Европейския съюз

 

обявява

 

Четиринадесети годишен конкурс

за присъждане на

Награда “Д-р Илко Ескенази”

 

Мемориалният фонд бе създаден в края на 1994 година в памет на д-р Илко Ескенази за неговите големи теоретически, законодателни и практически приноси в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз, както и в памет на неговите усилия за подпомагане творческото развитие на талантливите млади хора, работещи в тази област.Конкурсът има за цел да отличи по един писмен труд в областите „Право” и „Икономика”,свързан с членството на България в ЕС.Той е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 01.01.2018 година, както и за студенти в юридическите и икономическите специалности.Наградният фонд е 5000 лева, разпределен за специалностите „Право” и „Икономика”.

П Р А В И Л Н И К

 

1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и на Република България.

 

Разработките да са насочени към:

 

За юристи:

 • Бъдеще на Европейската прокуратура.
 • Закрила на личните данни в Европейския съюз.
 • Съдебното сътрудничество при международното отвличане на деца в Европейския съюз .

 

За икономисти:

 • Проблеми с присъединяването на България към Еврозоната.
 • Икономика на кохезионната политика на Европейския съюз.
 • Икономика на дигитализацията в Европейския съюз.
 • Икономика на постоянното структурирано сътрудничество в Европейската отбрана.

 

Конкурсните работи трябва да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

3. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2018 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности.

4. Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" .

5. Всяка от двете награди – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.

6. Връчването на наградите ще се извърши на 20 май 2018 г. (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

 

Процедура:

 • Конкурсът е ежегоден
 • Всеки участник може да представи само един труд
 • Не се допускат трудове с повече от един автор
 • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2016 г.

 

Необходими документи:

1. Молба-формуляр със снимка (формулярътможедасеизтеглиотсайтанафондацията)

2. Автобиография

3. Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.

 

Срокове:

 • Документите могат да бъдат подадени на място от 23 до 27 април 2018 г.(понеделник-петък),от 14 до 16 ч., или да бъдат изпратени по пощата (пощенско клеймо преди 27 април2018г.)
 • Място на подаване: Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий”,
  София 1504, ул. “Васил Априлов” № 3.
 • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org.

За допълнителна информация:

Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий”

София 1504, ул. “Васил Априлов” № 3, тел. (02) 943 00 01, www.cmfnd.org

Ел.поща : nina@cmfnd.org