Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Организация на учебния процес в Стопанския факултет през летния семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС магистър

   

09.02.2022

 

През летния семестър на учебната 2021/2022 година обучението в Стопанския факултет ще е хибридно, като на всеки студент ще бъде осигурен достъп до присъствено обучение в онлайн среда, независимо дали занятието се провежда от зала или изцяло онлайн.

Съгласно решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет от 8.02.2022 г. и Заповед на Декана на Стопанския факултет обучението за ОКС магистър ще се провежда при следната организация:

 • На преподавателите се предоставя възможност да предават своите занятия в реално време от съответните зали в сградата на Стопанския факултет съгласно изготвения разпис за ОКС магистър. Всички занятия са достъпни за студентите чрез електронните курсове в Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/). В случай че занятията се провеждат присъствено от сградата на Стопанския факултет, студентите задължително трябва да бъдат уведомени предварително от своите преподаватели чрез електронните курсове по съответните дисциплини.
 • При присъствено обучение в зала, преподавателите по съответните дисциплини отговарят да не се провеждат лекции при повече от 50% заетост на помещениятa и да не се допуска смесване на групи при провеждане на семинарни упражнения.
 • Преподавателите задължително изготвят присъствен списък на студентите, който да се използва при необходимост от карантиниране на контактни лица. След приключване на занятията, преподавателите предават списъка на портиера в сградата на Стопанския факултет.
 • Присъственото обучение в учебните зали на Стопанския факултет не е задължително, но всички преподаватели са задължени да осигурят достъп до присъствено обучение в електронна среда съгласно приетия разпис за всички бакалавърски специалности и магистърски програми. Предоставянето на електронни учебни материали, запис на занятията и др. са помощни средства, които не заместват присъственото обучение в електронна среда.
 • По решение на съответните катедри всяка магистърска програма определя формата на обучение през летния семестър на учебната 2021/2022 година, като се възползва от възможностите за хибридно обучение или само присъствено обучение в електронна среда. Студентите следва да бъдат уведомени преди началото на летния семестър относно организацията на занятията.

 

Полезна информация за студентите магистри:

 1. Ръководителите и администраторите на магистърски програми разясняват на студентите формите и спецификите на обучението през летния семестър на учебната 2021/2022 година.
 2. Деканският съвет на Стопанския факултет и ръководителите на съответните магистърски програми упражняват контрол върху провеждането на занятията през летния семестър. Студентите сигнализират за непроведени занятия главния инспектор „Администрация“ Десислава Лещарова (desi@feb.uni-sofia.bg) и доц. д-р Димитър Златинов, заместник-декан по учебната дейност (dzlatinov@feb.uni-sofia.bg).
 3. Преди началото на летния семестър на учебната 2021/2022 година всички студенти следва да проверят дали имат достъп до Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/) със своето потребителско име и парола. При проблеми с достъпа, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).
 4. Уверете се, че имате достъп до електронните курсове по всички учебни дисциплини, включени в разписа за семестъра. Ако не откривате дадена учебна дисциплина в Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/), се обърнете към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg). В случай че нямате парола за достъп до учебната дисциплина, се свържете с преподавателя титуляр на дисциплината.
 5. Новозаписаните студенти следва да проверят дали имат достъп до Системата за електронно обучение (https://elearn.uni-sofia.bg/) със своето потребителско име и парола. Справка за потребителско име можете да направите на адрес: http://cas.uni-sofia.bg/ по факултетен номер и ЕГН. Първата парола е ЕГН на студента! Паролата се сменя след влизане в СУСИ. При технически въпроси или проблеми, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).
 6. При интерес към определена избираема дисциплина, следва да се свързвате с преподавателите титуляри на курсове, които ще ви ориентират за начина на посещаване на занятията и тяхното провеждане. При проблеми с достъпа или невъзможност да намерите избираем курс, насочвайте своите запитвания към Мая Тодорова (mayalt@uni-sofia.bg).

 

Допълнителна информация относно учебните занятия и организацията на учебния процес може да се получи от ръководителите/администраторите на магистърските програми в Стопанския факултет:

 

Магистърски програми в ПН 3.7 Администрация и управление

 • Бизнес администрация – доц. д-р Олимпия Ведър, olympia@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси – гл. ас. д-р Иванка Михайлова, ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език – доц. д-р Тодор Ялъмов, yalamov@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – стратегическо управление – гл. ас. д-р Иван Ангелов, ivanangel@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език – доц. д-р Тодор Ялъмов, yalamov@feb.uni-sofia.bg
 • Бизнес администрация – управление и предприемачество – ас. Ирена Младенова, irenaml@feb.uni-sofia.bg
 • Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор – доц. д-р Олимпия Ведър, olympia@feb.uni-sofia.bg
 • Дигитален маркетинг – проф. д.ик.н. Невяна Кръстева, nevianak@feb.uni-sofia.bg
 • Дигитален мениджмънт в туризма – проф. д.ик.н. Соня Милева, smileva@feb.uni-sofia.bg
 • Отговорно и устойчиво управление – гл. ас. д-р Марина Стефанова, mstefanova@feb.uni-sofia.bg
 • Управленски информационни системи с обучение на английски език – доц. д-р Камен Спасов, kspassov@feb.uni-sofia.bg

 

Магистърски програми в ПН 3.8 Икономика

 • Аутсорсинг проекти и компании – доц. д-р Николай Нетов, nnetoff@feb.uni-sofia.bg
 • Енергийни пазари и услуги – ас. д-р Мария Трифонова, mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg
 • Изкуствен интелект за бизнес и финанси – доц. д-р Боряна Богданова, bpelova@feb.uni-sofia.bg
 • Икономика и право – доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg
 • Икономика и управление на публични ресурси – доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg
 • Икономика и финанси – доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg
 • Митнически и данъчен контрол – гл. ас. д-р Цветан Мадански, tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg
 • Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите – проф. дмн Иван Иванов, i_ivanov@feb.uni-sofia.bg
 • Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език – доц. д-р Ралица Ганева, r_ganeva@feb.uni-sofia.bg
 • Счетоводство и одит – 3 и 4 семестъра – доц. д-р Илияна Анкова, iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg
 • Фасилити мениджмънт – доц. д-р Атанас Георгиев, ageorgiev@feb.uni-sofia.bg
 • Финанси и банково дело – гл. ас. д-р Божидар Недев, bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg
 • Финанси, инвестиции и финтех – гл. ас. д-р Божидар Недев, bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg
 • Финанси, счетоводство и анализ на големи данни – доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова, e_stancheva@feb.uni-sofia.bg
stopanskifakultet_logo_imagelarge