Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Класирани кандидат-магистри с прием от летния семестър на учебната 2022/2023 г. и информация за записване в магистърските програми

   

10.02.2023

 

Класираните кандидати за прием от летния семестър в магистърските програми в Стопанския факултет за учебната 2022/2023 година са посочени по входящ номер от системата за подаване на документи в следните заповеди на Ректора:

  1. Заповед за записване
  2. Заповед за записване на студенти с чуждестранни дипломи

Записването в магистърски програми на новоприети студенти е в сградата на Стопанския факултет (блок 3 на бул. Цариградско шосе №125) на 13 и 14 февруари 2023 г. от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа. Документите за записването могат да бъдат закупени в сградата на Стопанския факултет и попълнени в зала 300.

13 февруари 2023 г.

зала 320 – Магистърски програми в ПН 3.8 Икономика

14 февруари 2023 г.

зала 320 Магистърски програми в ПН 3.7 Администрация и управление

 

Необходими документи за записване:

Кандидат-магистрите трябва предварително да подготвят следните документи:

1. Диплома – оригинал на диплома за завършено средно и висше образование или академична справка с отразен среден успех от следването и успеха от държавния изпит /защитата на дипломна работа/

Оригиналът на дипломата се сверява и връща на притежателя (респ. пълномощника). Кандидати, завършили СУ „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към съответния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. Лична карта (или собственоръчно попълнено пълномощно, в което изрично е упоменато, че лицето желае да бъде записано в съответната магистърска програма).

3. Документ за платена такса – кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

  • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
  • по банков път

Трябва да се посочи банковата сметка на Софийския университет „Св. Климент Охридски“:

БНБ – Централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

  1. Три имена на студента
  2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
  3. Да се посочи задължително, че магистърската програма е към Стопанския факултет

Годишни и семестриални такси (за граждани на България и ЕС) за ОКС „магистър“, платено обучение за учебната 2022/2023 година в Стопанския факултет

  1. Два броя снимки (паспортен формат)
  2. Само студентите от МП Финанси, инвестиции и финтех – 3 и 4 семестъра попълват декларация по образец относно включването на задължителни и/или избираеми дисциплини на английски език в учебния план.

Кандидат-магистрите могат да закупят от Стопанския факултет и попълват на място следните документи:

6. Формуляр за записване на новоприети студенти /по образец/ от Стопанския факултет

7. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента от Стопанския факултет или друга книжарница на СУ „Св. Климент Охридски“

8. Декларация за здравно осигуряване

9. Договор за обучение срещу заплащане в ОКС „магистър“

Посочените документи могат да бъдат закупени в сградата на Стопанския факултет и попълнени в зала 300!

Ако Ви е необходима допълнителна информация или съдействие относно записването, може да се обръщате към:

 

Инспектор „Магистри“– 0878 437 462

Мая Тодорова, Координатор на кандидатмагистърската кампания – 0878 622 429

Секретар на Стопанския факултет – 02/873 83 10

Logo FEBA BG-EN