Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за защити на магистърски тези и държавни изпити през юли и септември 2022 г.

   

25.05.2022

 

Уважаеми студенти,

 

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза и държавен изпит ще се приемат онлайн в периода 11-13.07.2022 г. на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

За специалност „Стопанско управление“: Лилия Димитрова, liliab@feb.uni-sofia.bg

За чуждестранни студенти: Неда Николова, n.nikolova@feb.uni-sofia.bg

 

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените адреси в зависимост от специалността на студента. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до два работни дни, моля да се свържете с нас на телефон 0878 437 462 или 02 873 99 41.

 

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително се предават лично 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“ в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет, или се изпращат по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.

 

_________________________________________________

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА“

Държавният изпит за МП Икономика и право, МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол ще се проведе на 18 юли 2022 г. от 10:00 часа в сградата на Стопанския факултет. Допълнително ще бъде обявено разпределението по зали.

Въпросниците за държавен изпит са налични на следния линк.

В рамките на поправителната изпитна сесия държавният изпит за МП Икономика и право, МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол ще се проведе на 7 септември 2022 г. от 10:00 часа в сградата на Стопанския факултет. Допълнително ще бъде обявено разпределението по зали.

 

_________________________________________________

КАТЕДРА „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ“

Държавният изпит за МП Аутсорсинг проекти и компании ще се проведе на 16.07.2022 г. от 10:00 ч. в зала 317 в сградата на Стопанския факултет.

Въпросникът за държавния изпит е наличен на следния линк .

 

_________________________________________________

КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Държавният изпит за МП Бизнес администрация, МП Дигитален маркетинг, МП Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор и МП Бизнес администрация - управление и предприемачество ще се проведе на 19 юли 2022 г. от 13:00 часа в сградата на Стопанския факултет. Допълнително ще бъде обявено разпределението по зали.

Въпросниците за държавен изпит са налични на следния линк.

В рамките на поправителната изпитна сесия държавният изпит за МП Бизнес администрация, МП Дигитален маркетинг, МП Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор и МП Бизнес администрация - управление и предприемачество ще се проведе на 8 септември 2022 г. от 13:00 часа в сградата на Стопанския факултет. Допълнително ще бъде обявено разпределението по зали.

Защитата на магистърски тези за МП Бизнес администрация ще се проведе на 20 юли 2022 г. от 10:00 часа чрез Microsoft Teams.

В рамките на поправителната изпитна сесия защитата на магистърски тези за МП Бизнес администрация ще се проведе на 9 септември 2022 г. от 10:00 часа чрез Microsoft Teams.

  1. Ако планирате да се явявате на защита на 20 юли 2022 г., в срок до 20 юни трябва да се свържете по имейл с администратора на магистърската програма – доц. д-р Олимпия Ведър или с научния секретар на Катедра „Стопанско управление“ – доц. д-р Иванка Михайлова, за да бъдете записани като участник в курса. За септемврийската държавна изпитна сесия срокът е до 10 август 2022 г.
  2. Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 25 юни 2022 г. (15 август 2022 г. за септемврийската сесия) до 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от администратора на магистърската програма.
  3. След получаването на достъп, в срок до 25 юни 2022 г. (съответно 15 август 2022 г. за септемврийската държавна изпитна сесия) трябва да подпишете декларация за авторство на своята магистърска теза в пространството за защита (e-learn) и да качите текста на магистърската теза в курса в e-learn. Основният текст на разработката се предава в електронна форма в следните формати: DOC или DOCX (Microsoft Word). Ако приложенията на магистърската теза са в отделни файлове, те също се качват в платформата като допустимите формати са: DOC, DOCХ, XLTX (Excel 2007 template) и PDF.
  4. След становище на научния ръководител за допускане до защита, изпратете файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на администратора на магистърската програма и научния секретар на Катедра „Стопанско управление“.
  5. Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams ще ви бъде изпратен по имейл няколко дни преди защитата.

 

Защитата на магистърски тези за МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език и МП Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език ще се проведе на 18 юли 2022 г. от 10:00 часа чрез Microsoft Teams.

Относно проверката на магистърските тези за плагиатство, следва да се свържете с доц. д-р Тодор Ялъмов (yalamov@feb.uni-sofia.bg).

 

_________________________________________________

КАТЕДРА ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

МП Счетоводство и одит

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 19.07.2022 г. от 9:30 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 10 юли 2022 г. до 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

3BGEN