Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за защити на магистърски тези и държавни изпити през февруари/март/април 2022 г.

   

24.01.2022

 

Уважаеми, студенти,

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза и държавен изпит ще се приемат онлайн в периода 01-07.02.2022 г. на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

За специалност „Стопанско управление“: Лилия Димитрова, liliab@feb.uni-sofia.bg

За чуждестранни студенти: Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

 

 

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените адреси в зависимост от специалността на студента. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до два работни дни, моля да се свържете с нас на телефон 0878 437 462 или 02 873 83 10.

 

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително се предават лично 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“ в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет, или се изпращат по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.

 

_________________________________________________

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА“

Държавният изпит за МП Икономика и право, МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол ще се проведе на 24 февруари 2022 г. от 10:00 часа. Допълнително ще бъде обявено дали държавният изпит ще се проведе присъствено.

Защитата на магистърски тези за МП Икономика и право, МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол ще се проведе на 24 февруари 2022 г. от 10:00 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 13 февруари 2022 г., 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от администраторите на магистърските програми.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на Научния секретар на катедра „Икономика“ – гл. ас. д-р Стоян Шаламанов (shalamanov@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

_________________________________________________

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ“

Защитата на магистърски тези за МП Енергийни пазари и услуги, МП Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, МП Фасилити мениджмънт и МП Дигитален мениджмънт в туризма ще се проведе на 28 февруари 2022 г. от 9:00 часа неприсъствено в платформата на Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 6 февруари 2022 г. до 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от администраторите на магистърските програми.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF и Word формат по имейл на Научния секретар на катедра „Икономика и управление по отрасли“ – ас. Мария Трифонова (mgtrifonova@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

_________________________________________________

КАТЕДРА „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ“

МП Аутсорсинг проекти и компании

Държавен изпит: 26 февруари 2022 г. от 09:00 часа. Допълнително ще бъде обявено дали държавният изпит ще се проведе присъствено.

Защита на магистърски тези: 26 февруари 2022 г. от 10:00 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 10 февруари 2022 г. до 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от администратора на магистърската програма.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Николай Нетов (nnetoff@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите

Държавен изпит: 10 март 2022 г. от 9:00 часа. Допълнително ще бъде обявено дали държавният изпит ще се проведе присъствено.

Защита на магистърски тези: 10 март 2022 г. от 9:00 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 10 февруари 2022 г. до 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от проф. д.м.н. Иван Иванов (i_ivanov@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на проф. д.м.н. Иван Иванов (i_ivanov@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език

Защитата на магистърски тези за ще се проведе на 28 февруари 2022 г. от 10:00 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 14 февруари 2022 г. до 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева (r_ganeva@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева (r_ganeva@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

МП Управленски информационни системи с обучение на английски език

Държавен изпит: 26 февруари 2022 г. от 9:00 часа. Допълнително ще бъде обявено дали държавният изпит ще се проведе присъствено

Защита на магистърски тези: 26 февруари 2022 г. от 11:00 часа чрез Microsoft Teams

Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение (e-learn) – 10 февруари 2022 г. до 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от доц. д-р Камен Спасов (kspassov@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Камен Спасов (kspassov@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

_________________________________________________

КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Защитата на магистърски тези за МП Бизнес администрация, МП Бизнес администрация – стратегическо управление, МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси, МП Бизнес администрация – управление и предприемачество и МП Дигитален маркетинг ще се проведе на 25 февруари 2022 г. от 9:00 часа чрез Microsoft Teams.

Защитата на магистърски тези за МП Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език и МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език ще се проведе на 25 февруари 2022 г. от 13:00 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение – 10 февруари 2022 г. до 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от администраторите на магистърските програми.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на администратора на магистърската програма и научния секретар на катедра „Стопанско управление“ – гл. ас. д-р Иванка Михайлова (ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

_________________________________________________

КАТЕДРА ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

МП Финанси и банково дело и МП Финанси и инвестиции

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 26.02.2022 г. от 10:00 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение – 14 февруари 2022 г. до 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от администраторите на магистърските програми.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на ас. Десислава Петкова (d.petkova@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

МП Счетоводство и анализ на големи данни

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 25.02.2022 г. от 9:30 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение – 13 февруари 2022 г. до 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

МП Счетоводство и одит (3 семестъра)

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 29.04.2022 г. от 9:30 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на работите за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение – 17 април 2022 г. до 23:59 часа. Линковете за пространството за качване на работите в Системата ще бъдат изпратени по имейл на дипломантите от доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg).

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на доц. д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

stopanskifakultet_logo_imagelarge