Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Държавни изпити и защити на магистърски тези през м. февруари

   

21.01.2021

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза и държавен изпит ще се приемат онлайн в периода 01-05.02.2021 г. на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

За специалност „Стопанско управление“: Лилия Димитрова, liliab@feb.uni-sofia.bg

За чуждестранни студенти: Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

 

Бланка за Заявление за държавен изпит в ОКС "Магистър"

Бланка за Заявление за защита на магистърска теза

 

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените адреси в зависимост от специалността на студента. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до два работни дни, моля да се свържете с нас на телефон 0878 437 462 или 02 873 83 10.

 

ВАЖНО!

До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички изпити и имат необходимите кредити по учебен план.

Задължително е предаването на 2 бр. снимки (паспортен формат), надписани на гърба с трите имена и факултетен номер, до 5.03.2021 г.

Снимките могат да се донесат в каб.130 в Стопанския факултет или да се изпратят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3 (Стопански факултет)

 

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА“

Държавният изпит за МП Икономика и право, МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол ще се проведе на 25 февруари 2021 г. /четвъртък/ от 10 часа в неприсъствена формат чрез системата за електронно обучение. Допълнителни инструкции за студентите ще бъдат качени 1 седмица преди държавния изпит на сайта на Стопанския факултет.

Защитата на магистърски тези за МП Икономика и право, МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол ще се проведе на 25 февруари 2021 г. /четвъртък/ от 10 часа неприсъствено в платформата на Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение – 10 февруари 2021 г. /сряда/ до 23.59 часа.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF и Word формат по имейл на Научния секретар на катедра „Икономика “ - ас. д-р Илия Атанасов (i.atanasov@feb.uni-sofia.bg). Линкът за провеждане на защитата на магистърските тези в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ“

Защитата на магистърски тези за МП Енергийни пазари и услуги и МП Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги ще се проведе на 23 февруари 2021 г. /вторник/ от 9:30 часа неприсъствено в платформата на Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в elearn – 2 февруари 2021 г. /вторник/ до 23.59 часа. - на следния адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/assign/view.php?id=484007

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF и Word формат по имейл на администратора на магистърската програма и Научния секретар на катедра „Икономика и управление по отрасли“ – ас. Мария Трифонова (mgtrifonovaa@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

КАТЕДРА „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ“

МП Аутсорсинг проекти и компании

Държавен изпит: 27 февруари 2021 г. /събота/ от 09:30 часа в зала 302 в Стопанския факултет.

Защита на магистърски тези: 27 февруари 2021 г. /събота/ от 10:00 часа неприсъствено в платформата на Microsoft Teams.

В срок до 7 февруари 2021 г. /неделя/ магистърските тези се предават онлайн на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=50693

След проверка за уникалност и плагиатство, магистърските тези се рецензират и допускат до защита. Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

МП Статистика, иконометрия и актюерство

Защита на магистърски тези: 27 февруари 2021 г. /събота/ от 11:00 часа неприсъствено в платформата на Microsoft Teams.

В срок до 7 февруари 2021 г. /неделя/ магистърските тези се предават онлайн на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=50693

След проверка за уникалност и плагиатство, магистърските тези се рецензират и допускат до защита. Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

МП Моделиране на големи данни и приложение в бизнеса и финансите

Държавен изпит: 18 март 2021 г. /четвъртък/ от 9:00 часа, зала 200.

Защита на магистърски тези: 18 март 2021 г. /четвъртък/ от 9:00 часа неприсъствено в платформата на Microsoft Teams.

Предаването на магистърските тези е до 24 февруари 2021 г. /сряда/ на проф. д.м.н. Иван Иванов чрез уговорка по електронната поща: i_ivanov@feb.uni-sofia.bg.

 

МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 26.02.2021 г. /петък/ от 10:00 часа неприсъствено чрез платформата Microsoft Teams.

 

КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Държавен изпит за МП „Бизнес администрация“ (випуск 2019/2020, летен прием)

Държавният изпит ще се проведе на 22 февруари 2021 г. /понеделник/ от 10:00 часа в зала 300 в Стопанския факултет.

Защита на магистърски тези

МП „Бизнес администрация“ (випуск 2018/2019, зимен и летен прием), Бизнес администрация - Стратегическо управление, „Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси“ и „Дигитален маркетинг“ – защитата на магистърски тези ще се проведе на 25 февруари 2021 г. /четвъртък/ от 9:00 часа неприсъствено в платформата на Microsoft Teams.

За качване на магистърски тези БА-СУ: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/assign/view.php?id=509401

МП Бизнес администрация - Стратегическо управление“ с обучение на английски език иБизнес администрация - Развитие на човешките ресурси“ с обучение на английски език – защитата на магистърски тези ще се проведе на 25 февруари 2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа неприсъствено в платформата на Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение – 10 февруари 2021 г. /сряда/ до 23.59 часа.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на администратора на магистърската програма и Научния секретар на катедра „Стопанско управление“ – гл. ас. д-р Иванка Михайлова (ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

КАТЕДРА ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

Защита на магистърска теза – МП Финанси и банково дело

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 26.02.2021 г. /петък/ от 10:00 часа неприсъствено чрез платформата Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в e-learn – 12 февруари 2021 г. /петък/ до 23.59 часа на следния адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/assign/view.php?id=494393

 

Защита на магистърска теза – МП Счетоводство и анализ на големи данни

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 9:30 часа неприсъствено чрез платформата Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в e-learn – 12 февруари 2021 г. /петък/ до 23.59 часа.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на администратора на магистърска програма Счетоводство и анализ на големи данни доц. д-р Надя Велинова-Соколова (nadya.sokolova@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

ВНИМАНИЕ! Всички магистърски тези подлежат на проверка за оригиналността чрез използване на интегрирана в Системата за електронно обучение приставка за засичане на плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски“. При подаване на заявлението всеки дипломант трябва да изпрати уведомителен мейл на администратора на своята магистърска програма за получаване на линк за достъп до пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение.

 

След получаване на достъп дипломантът подписва декларация за авторство на своята магистърска теза в пространството за защита (в e-learn), след което качва магистърската теза в съответното пространство (курс в e-learn). Основният текст на работата се предава в електронна форма в следните формати: DOC или DOCX (Microsoft Word). Ако приложенията на магистърската теза са в отделни файлове, те също се качват като допустимите формати са: DOC, DOCХ, XLTX (Excel 2007 template) и PDF. Системата за превенция на плагиатство осъществява проверка за оригиналността на работата и генерира Доклад за сходство, с които се определя степента на заимстване на съдържанието. Системата автоматично изпраща на дипломанта уведомление за доклада и достъп до него. Въз основа на Доклада за сходство научният ръководител подготвя Становище за допускане до защита. При липса на плагиатство се дава ход на процедурата за защита. При констатирани неправомерни заимствания в Доклада за сходство, научният ръководител не допуска работата до защита.