Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Бизнес администрация (английска програма) / Бизнес администрация (немска програма)

   

Стопанско управление (немска програма) - прием от учебната 2023/2024 година в нова специалност „Бизнес администрация“

 

От учебната 2023/2024 година Стопанският факултет обявява прием в нова бакалавърска специалност „Бизнес администрация“ с три езикови направления: английска програма, немска програма и френска програма.

Обучението е на български език, като някои от курсовете се провеждат на английски или френски език в зависимост от избраната програма. Курсовете на чужд език са посочени в учебните планове.

Новата бакалавърска специалност "Бизнес администрация (немска програма)" е изградена върху дългогодишния успешен опит и традиции в областта на обучението по управление и отчита особеностите на динамичната съвременност.

Програмата е насочена към мотивирани и организирани млади хора, които имат амбицията да се развиват като лидери в различни сфери на корпоративния и публичния сектор. Фокусът на обучението е към взаимодействието и връзките между технология, бизнес и общество. Програмата дава задълбочена теоретична и практическа интердисциплинарна подготовка в редица области – мениджмънт и маркетинг, икономика, право, финанси, планиране, анализ, управление на човешките ресурси, управление на проекти и др.

Основен акцент при обучението е студентите да се научат как дигиталната среда променя бизнес структурите. Специалността дава широко разбиране за възможностите и предизвикателствата в условията на цифрова икономика, за създаването и развитието на успешна вътрешна бизнес среда в условията на Индустрия 4.0. По този начин на завършилите програмата се предоставя възможност за голям избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса, за успешна реализация в търсени управленски професии, както и за създаване, организиране и управление на собствен бизнес. У студентите се цели да бъдат развити ръководни умения, умения за ефективно управление на времето, за изграждане на емоционална интелигентност и за решаване на проблеми. Те ще се формират като специалисти с високо развито чувство за дисциплина и отговорност, задълбочено разбиране за лидерството, бизнес етиката и професионализма. Цел на програмата е и да възпита у студентите стремеж към непрекъснато самоусъвършенстване в избраното професионално направление.

Програмата е отворена за всички кандидати, завършили средно образование и владеещи немски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици. Обучението се осъществява на български и на немски език, включително от гост-преподаватели от чужбина.

 

facebook.com/nemska

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Специалност „Бизнес администрация (немска програма)“ има за цел да запознае студентите с основите на управлението и икономиката, с постиженията на класическата и съвременната управленска и икономическа наука и практика и едновременно с това да създаде у тях способността за ефективно учене и пренаучаване, да насочи мисълта на обучаемите към търсене, открояване и намиране на начини за разрешаване на проблеми, да възпита „вкус” към самоусъвършенстване в избраното професионално направление.

Целта на програмата е да обучи и да даде широко поле за изява на мотивирани и организирани млади лидери. Тя е свързана с управлението на хора и процеси, информационните технологии, лидерската динамика, бизнес етиката и маркетинга. Специалността дава широко разбиране за възможностите и предизвикателствата в условията на цифрова икономика, защото дигитализацията изисква компаниите да променят не само своите ИТ системи, но и останалата част от организацията.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО БАКАЛАВЪРЪТ ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ:

  • ЩЕ ПОЗНАВА основните постижения на управленската теория и практика, стратегическото планиране, управлението на персонала, организационните теории, маркетинга, икономическата макро- и микро- теория, стопанската история, обществените и корпоративните финанси, счетоводството, основите на правото, икономическата статистика, икономическата математика, информатиката, бизнес комуникациите и връзките с обществеността.
  • ЩЕ УМЕЕ да използва получените знания при управлението на организации от различни сфери на обществения живот; да анализира състоянието на организациите, браншовете и околната им среда; да може да осъществява интервенции в социокултурния слой на организацията; да може да ползва разнообразни източници на информация и самостоятелно да работи с тях.
  • ЩЕ МОЖЕ бързо да се адаптира към конкретни работни места, изискващи описаната по-горе подготовка,
  • ЩЕ БЪДЕ в състояние САМОСТОЯТЕЛНО ДА НАДГРАЖДА И РАЗВИВА базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Специалност „Бизнес администрация (немска програма)” предоставя възможност за голям избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса, включително във високотехнологични компании. Завършилите специалността ще могат да работят на различни управленски нива като оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър проекти, специалист по маркетинг, експерти, консултанти, анализатори и специалисти по управление и организационно развитие.

Завършилите с квалификация „БАКАЛАВЪР ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции, като преподаватели в средните училища с икономически и/или управленски профил и др. Те биха могли да продължат образованието си в магистърски програми в България и в чужбина.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Бакалавърската програма „Бизнес администрация (немска програма)“ е отворена за всички кандидати, завършили средно образование и владеещи немски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

Бакалавърската специалност „Бизнес администрация (немска програма)“ приема високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от немски университети. Много от дисциплините се водят на немски език, включително от гост-преподаватели.

Българските студенти от Немската програма по Бизнес администрация, имащи интерес да се запишат като редовни студенти в Университета в гр. Лайпциг след приключване на двата семестъра по програмата Еразъм+, биха могли да кандидатстват за одобрение пред чуждестранната институция по утвърдената процедура, налична на следния линк (Раздел: Applying to Study at more than one University).

 

До учебната 2020/2021 г. Стопанският факултет има​ше ​сключено двустранно споразумение с Университета по приложни науки в гр. Вормс за взаимно признаване на резултатите от обучението. Това споразумение дава​ше възможност на българските студенти от немската програма по Стопанско управление да получат немска бакалавърска диплома в минимален срок, възползвайки се от възможностите за финансиране на обучението в Германия по програма Еразъм+. ​Считано от учебната 2021-2022 г., българските студенти могат да кандидатстват на място след двата семестъра по програма Еразъм+, прекарани във Вормс, за записване като редовни студенти на висшето училище по приложни науки. Признаването на резултатите от обучението в Стопанския факултет се извършва според процедурите и преценката на чуждестранното висше училище. Възможното получаване на немска диплома от Висшето училище по приложни науки във Вормс би изисквало обучение на място за повече от два семестъра.

 

Обучението в немската програма по Бизнес администрация се осъщестява в сътрудничество с Френско-германския център за приложни изледвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

За повече информация относно немската програма в Стопанския факултет се обръщайте към: доц. д-р Божидар Недев, bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg