Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Бизнес администрация (английска програма)

   

 

Стопанско управление (английска програма) - прием от учебната 2023/2024 година в нова специалност „Бизнес администрация“

 

От учебната 2023/2024 година Стопанският факултет обявява прием в нова бакалавърска специалност „Бизнес администрация“ с три езикови направления: английска програма, немска програма и френска програма.

Обучението е на български език, като някои от курсовете се провеждат на английски, немски или френски език в зависимост от избраната програма. Курсовете на чужд език са посочени в учебните планове.

Новата бакалавърска специалност "Бизнес администрация (английска програма)" е изградена върху дългогодишния успешен опит и традиции в областта на обучението по управление и отчита особеностите на динамичната съвременност.

Програмата е насочена към мотивирани и организирани млади хора, които имат амбицията да се развиват като лидери в различни сфери на корпоративния и публичния сектор. Фокусът на обучението е към взаимодействието и връзките между технология, бизнес и общество. Програмата дава задълбочена теоретична и практическа интердисциплинарна подготовка в редица области – мениджмънт и маркетинг, икономика, право, финанси, планиране, анализ, управление на човешките ресурси, управление на проекти и др.

Основен акцент при обучението е студентите да се научат как дигиталната среда променя бизнес структурите. Специалността дава широко разбиране за възможностите и предизвикателствата в условията на цифрова икономика, за създаването и развитието на успешна вътрешна бизнес среда в условията на Индустрия 4.0. По този начин на завършилите програмата се предоставя възможност за голям избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса, за успешна реализация в търсени управленски професии, както и за създаване, организиране и управление на собствен бизнес. У студентите се цели да бъдат развити ръководни умения, умения за ефективно управление на времето, за изграждане на емоционална интелигентност и за решаване на проблеми. Те ще се формират като специалисти с високо развито чувство за дисциплина и отговорност, задълбочено разбиране за лидерството, бизнес етиката и професионализма. Цел на програмата е и да възпита у студентите стремеж към непрекъснато самоусъвършенстване в избраното професионално направление.

Програмата е отворена за всички кандидати, завършили средно образование и владеещи английски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици. Обучението се осъществява на български и на английски език, включително от гост-преподаватели от чужбина.

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Специалност „Бизнес администрация (английска програма)“ има за цел да запознае студентите с основите на управлението и икономиката, с постиженията на класическата и съвременната управленска и икономическа наука и практика и едновременно с това да създаде у тях способността за ефективно учене и пренаучаване, да насочи мисълта на обучаемите към търсене, открояване и намиране на начини за разрешаване на проблеми, да възпита „вкус” към самоусъвършенстване в избраното професионално направление.

Целта на програмата е да обучи и да даде широко поле за изява на мотивирани и организирани млади лидери. Тя е свързана с управлението на хора и процеси, информационните технологии, лидерската динамика, бизнес етиката и маркетинга. Специалността дава широко разбиране за възможностите и предизвикателствата в условията на цифрова икономика, защото дигитализацията изисква компаниите да променят не само своите ИТ системи, но и останалата част от организацията.

Бакалавърската програма приема високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от американски университети. Някои от дисциплините се водят на английски език.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО БАКАЛАВЪРЪТ ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ:

  • ЩЕ ПОЗНАВА основните постижения на управленската теория и практика, стратегическото планиране, управлението на персонала, организационните теории, маркетинга, икономическата макро- и микро- теория, стопанската история, обществените и корпоративните финанси, счетоводството, основите на правото, икономическата статистика, икономическата математика, информатиката, бизнес комуникациите и връзките с обществеността.
  • ЩЕ УМЕЕ да използва получените знания при управлението на организации от различни сфери на обществения живот; да анализира състоянието на организациите, браншовете и околната им среда; да може да осъществява интервенции в социокултурния слой на организацията; да може да ползва разнообразни източници на информация и самостоятелно да работи с тях.
  • ЩЕ МОЖЕ бързо да се адаптира към конкретни работни места, изискващи описаната по-горе подготовка,
  • ЩЕ БЪДЕ в състояние САМОСТОЯТЕЛНО ДА НАДГРАЖДА И РАЗВИВА базовите знания и умения, получени в Стопанския факултет.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Специалност „Бизнес администрация (английска програма)” предоставя възможност за голям избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса, включително във високотехнологични компании. Завършилите специалността ще могат да работят на различни управленски нива като оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър проекти, специалист по маркетинг, експерти, консултанти, анализатори и специалисти по управление и организационно развитие.

Завършилите с квалификация „БАКАЛАВЪР ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции, като преподаватели в средните училища с икономически и/или управленски профил и др. Те биха могли да продължат образованието си в магистърски програми в България и в чужбина.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Бакалавърската програма „Бизнес администрация (английска програма)“ е отворена за всички кандидати, завършили средно образование и владеещи английски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

 

 

За повече информация относно спец. "Бизнес администрация (английска програма)" - доц. д-р Олимпия Ведър, olympia@feb.uni-sofia.bg