Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Първо представяне на европейските стандарти за отчитане на устойчивостта на малките и средни предприятия

   

04.06.2024

 

На 30 май 2024 г. Стопанският факултет проведе първо представяне на европейските стандарти за отчитане на устойчивостта на малките и средни предприятия (МСП) на български език. Събитието се проведе в партньорство с Европейската консултативна група по финансово отчитане (EFRAG), ОББ и „24 часа“.

447729281_351682440944027_7938459551768261653_n

Дискусията на тема „ESG и участието на малките и средни предприятия (МСП) в прехода към устойчивост. Европейски стандарти за отчитане“ бе открита от доц. д-р Марина Стефанова, зам.-декан „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажираност“ на Стопански факултет. Според нея този диалог трябва да се води преди приемането на стандартите. „Българският стандарт за МСП е важен и вече една година говорим за стандартите за големите предприятия, но за малките тази тема е още далечна от нас“, посочи тя.

В официалното откриване взе участие Десислава Симеонова, изпълнителен директор „МСП Банкиране“ в ОББ и лидер на програмата за устойчиво финансиране. Тя заяви, че въпреки че директивата ще влезе официално в сила след две години, въпросите от страна на тези предприятия ще започнат още в този период. „Информираността е ключова дума и от съществено значение“, смята тя.

436510644_1008335660793059_7135948498494265310_n

„Какво точно мерим в нефинансовите отчети е истинско предизвикателство за компаниите“, посочи доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет. Той подчерта важността на събитието, като смята, че все повече информация ще се изисква от компаниите и тези от тях, които към момента не са обвързани с подобна отчетност, не трябва се успокояват. Доц. Георгиев припомни, че за МСП Стопанският факултет е разработил ESG работилници. „В тези работилници всички могат да се запознаят с процеса за разработване на ESG докладите“, заяви той. Деканът на Стопанския факултет добави, че от новата учебна година ще бъде разкрита и нова магистърска специалност във факултета, насочена към счетоводство и устойчивост. „Ние искаме да покажем, че вече има знания, които могат да бъдат приложени в практиката“, добави доц. д-р Георгиев.

Събитието бе разделено на две основни части. Първата тема бе „Устойчива трансформация и включване на котирани на борсата МСП (LSME)“. В нея Димитрис Катсагунос, секретариат на EFRAG, Technical PMO LSME, разкри повече информация относно създаването на самите стандарти. Той посочи, че тази година са създали европейски стандарти, които най-вероятно ще бъдат приети в края на годината и са за листваните на борсата МСП. Подготвя се и общ стандарт за тези предприятия, като се прави секторен анализ. Процесът ще е същият като при големите компании. Предприятията трябва да започнат да отчитат още през 2027 година, тъй като стандартът за тях ще влезе в сила година по-късно. Г-н Катсагунос подчерта нещо изключително важно, а именно, че МСП отчитат индивидуално. Това означава, че тези МСП, които са част от група, която вече представя доклад за устойчивост, не отчитат показатели.

442476707_970240964574604_1372166930646980395_n

В Регламента ще бъде описано какво точно трябва да е съдържанието на отчитането:

 • кратко описание на бизнес модела;
 • описание на политиките, свързани с устойчивостта;
 • принцип за нежелани и странични ефекти на предприятията;
 • действия, които трябва да се идентифицират и смекчат и са свързани с тези потенциални нежелани ефекти.

Основните раздели на стандарта са 6. Екипът на EFRAG предлага следната структура:

 • Раздел 1, 2 и 3 – общи раздели, които включват цел, обхват и структура;
 • Раздел 4 – Околна среда - потребление на енергия, енергиен микс, общи парникови емисии и проекти за намаляване на влиянието им;
 • Раздел 5 – Социална сфера - изискване за предоставяне на информация за характеристиките на служителите, на работещите в компанията, които не са служители, колективните трудови договори, заплати, безопасност на труда и други;
 • Раздел 6 - управлението на отношения с доставчици, политики за противодействие на корупцията и действия за постигане на политическо влияние и лобиране.

В първата част беше включен и дискусионен панел на тема „МСП и заинтересовани страни – пропорционалност, очаквания, приоритети и нужди“. Неин модератор бе Мария Алексиу – бизнес консултант по устойчивост и човешки права, член на EFRAG SR Lab и EFRAG Секретариат, основател и член на CSR Hellas и UNGCNH. Г-жа Алексиус подчерта важността на МСП, които осигуряват голяма част от работните места в ЕС. „Преходът, към който се стремим, следва да бъде съвместно усилие на всички участници на пазара. За първи път финансовото отчитане и нефинансовото са поставени наравно и компаниите трябва да покажат своите индикатори и постижения в областта на устойчивото развитие“, посочи тя.

Участници в дискусията бяха: Евгения Кючукова-Троанска от ИДЕС, член на работната група по отчитане на устойчивостта в ИДЕС. Тя разказа за предизвикателствата пред одиторите за отчитането на така бързо създадените стандарти, както и необходимостта да се работи в сътрудничество с много външни експерти: „Ние започваме един маратон, а не спринт. Не можем да очакваме след една година да имаме перфектни отчети, но трябва да започнем да ги правим и всички ние инвестираме много в този процес да започнем“.

„Опазването на околната среда е изключително важна тема и колкото повече я оценяваме, толкова по-лесно ще бъде за нас в бъдеще. Целта според мен е да има промяна“, сподели Калин Генчев, търговски директор „Билборд“ АД. Той смята, че отчетите трябва да са единни, за да може да мерят правилно.

Борислав Иванов, заместник финансов директор на „Шелли Груп“, смята, че компаниите ще имат нужда от помощ, за да знаят откъде да започнат.

Устойчива трансформация и включване на микро-, малки и средни предприятия - некотирани на борсата, бе темата на втората част на събитието. В нея Матиас Мазини, секретариат на EFRAG, Technical PMO VSME, представи темата за доброволните стандарти за некотирани на борсата МСП и последователния подход за всички МСП.

В дискусионния панел с модератор доц. д-р Марина Стефанова участваха представители на различни компании.

„Напълно подкрепяме тази инициатива и за нас тя е полезна и необходима“, сподели Силвия Тодорова, директор на Център „Предприемачество“, БСК. Тя смята, че трябва да има по-голяма гъвкавост и да се предостави възможност на предприятията да избират кои от показателите и какво точно да докладват. Те не биха се справили сами и трябва да привличат външни консултанти.

Кирил Янчев, ръководител отдел „Маркетинг, кредитни продукти и устойчиво развитие“, ОББ, сподели, че „приветстват този стандарт, защото е необходимост“. Той посочи, че по този начин ще има ясни рамки, ясна представа каква информация трябва да се докладва.

„Някои неща със сигурност могат да бъдат улеснени допълнително, така че не само бизнесът да чувства тежестите, които се налагат отгоре, а това да става съвсем естествен процес“, заяви Теодора Борисова, мениджър „Комуникация, връзки с институциите и обществеността“, „Солвей България“ АД.

Според Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“, Девин АД, един такъв стандарт, поднесен по най-достъпен начин, на достъпен език, би бил много полезен за МСП. Тя смята, че е изключително важно стандартът да е разбираем за всяко едно предприятие. Общата рамка и общите правила са правилната посока на развитие.

Бяха обсъдени и рисковете и предизвикателствата, които според участниците стоят пред въвеждането на стандартите, а именно: административни трудности; незаинтересованост на МСП при обсъждане на законодателните промени на ниво ЕС; информационна осигуреност на ниво държава и на ниво предприятие; възможността всички да си сътрудничим за успешно докладване; навременното подготвяне за отчитане на стандартите.

Събитието завърши с кратка дискусия между г-жа Алексиу и доц. д-р Марина Стефанова.

Очаква се стандартите да подкрепят МСП в:

 • определяне на изисквания за отчетност, които са пропорционални и съответстващи на мащаба и сложността на дейностите на МСП;
 • осигуряване на наличност на стандартизирана информация за устойчивост;
 • избягване на дискриминацията спрямо тях от страна на участниците на финансовия пазар;
 • получаване на по-добър достъп до финансиране.

Дискусиите по темата ще продължат и в бъдеще, за да са подготвени всички за успешното отчитане на стандартите.

Презентацията на стандартите можете да откриете тук.