Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Асоциирани преподаватели / Гл. ас. д-р Павел Стойнов

   
Pavel_Stoynov

 

Гл. ас. д-р Павел Стойнов е доктор по "Икономика", доктор по "Науки за земята" и главен асистент в катедра "Статитсика и иконометрия" на Стопанския факултет, където преподава статистика, количествени методи в управлението, програмиране, бази данни, финансова математика, застрахователна математика и други дисциплини.

 

Присъединява се към Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2000 г.

 

Основните му изследователски интереси са в областта на икономиката, управлението, математиката, информатиката, технологиите, географията, историята и политологията.

 

Има публикувани статии в различни международни списания и сборници с доклади от научни конференции, както и две монографии – "Моделиране и регулиране на финансови и застрахователни пазари" и "Стохастични процеси във финансите".

 

Автобиография (pdf)

Профил в ResearchGate

 

Списък на публикациите