Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Национална агенция по приходите обявява конкурс за запълване на 30 работни места за експертна длъжност в дирекция „Контрол“

   

23.05.2024

 

Искате ли да бъдете част от единствената държавна организация, която е в основата за успешното развитие на всички останали държавни институции и спомага за доброто съществуване на държавата ни? Искате ли да сте служител в Агенция, която има структури на територията на цялата страна? Искате ли Вашите служебни задължения и отговорности да са основани на законност, принципност и ясни правила?

Ние сме част от финансовата структура на Република България. Ние установяваме, обезпечаваме и събираме публични вземания и определени със закон частни държавни вземания. Осъществяваме надзор и върху хазартната дейност в страната. Нашите стремежи и усилия са насочени към правилното функциониране и подобряване дейността на администрацията. Ние сме осъзнали, че поведението и моралът са важни фактори за отношението на обществото към администрацията. Нашият екип е от 8000 служители, разпределени в различни териториални структури и звена на Агенцията. Ние предлагаме над 160 е-услуги за гражданите и бизнеса, с което улесняваме своите клиенти в изпълнението на данъчните и осигурителните им задължения и заемаме първо място по отношение нивото на дигитализация сред останалите администрации в България.

Screenshot 2024-05-23 091030

Какво предлагаме:

 • Гъвкаво работно време (за длъжности и функции, за които е приложимо);
 • Добро ниво на заплащане за постигнати лични резултати, обвързано с професионалното представяне;
 • Профилактични медицински прегледи;
 • Застраховка „Живот“ и „Злополука“;
 • Допълнителни дни отпуск;
 • Въвеждащо обучение и регулярни надграждащи обучения (специализирани, корпоративни и езикови);
 • Разнообразни подходи за личностно и професионално развитие (чрез програми за развитие на потенциала, наставничество, менторство, коучинг);
 • Разработена система за оценка на индивидуалното изпълнение, обвързана с възможностите за кариерно развитие;
 • Благоприятна среда за трансформиране на теоретичните знания в добре развити практически умения.

Изисквания към вас:

 • да отговаряте на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл);
 • да имате минимална образователна степен „бакалавър“;  професионален опит не се изисква;
 • да притежавате следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, дигитална компетентност.
 • професионална област: икономика, право или друго висше образование с подходящ профил;
 • компютърни умения над базовото ниво (MS Windows, Internet, MS Word, MS Excel, Outlook);
 • професионален опит в сферата на публичния сектор;  българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/).

За да осъществите вашето желание да бъдете част от НАП, следва да го заявите и документално, като подадете следните документи:

 • заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 от НПКПМДС;
 • декларация съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността; ако дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома може да не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

Документите се подават до 27.05.2024 г. вкл. лично или чрез пълномощник, на адрес: в сградата на ТД на НАП София, гр. София, ул. „Аксаков” № 27А – приемна на деловодството (ниското тяло, находящо се между ул. „Аксаков” № 21 и № 29); в деловодството на офис (дирекция) за обслужване Перник, ТД на НАП София, гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1Б; в офис (дирекция) за обслужване Кюстендил, ТД на НАП София, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” № 53 или в деловодството на офис (дирекция) за обслужване Благоевград, ТД на НАП София, гр. Благоевград, ул. „Гьорче Петров“ № 2, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 часа, или изпратени на електронна поща td_sofia_grad@ro22.nra.bg, като в този случай заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Предизвикателства, пред които ви каним да се изправите:

Първи етап – тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност.

Тестът ще включва въпроси от областта на: Закон за счетоводството (ЗСчет.) /Глава 1, 3, 6, 7 и Допълнителни разпоредби/; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) /Дял първи, дял втори - глава 11, 12, 13, 14, 15 (без глава 15а), 16/; Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) /Глави 1, 2 и 3 ( от чл. 1 до чл. 40 вкл.)/; Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) /Част 1, 2, 3, 4 и Допълнителни разпоредби/; Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) /Част 1, 2, 5, 6 и Допълнителни разпоредби/; Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) /Част 1, 2, 3, 4, 5 и Допълнителни разпоредби/; Закон за хазарта, /Глава 1, чл. 1 до чл. 10а, гл. 5 и Допълнителни разпоредби/; Кодекс за социално осигуряване (КСО) /Част I, глава 1 и 2 и Допълнителни разпоредби/; Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) /Глава 1, глава 2 - раздели I, IV, V и Допълнителни разпоредби/; Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин /Глави 1, 4, 5 и 6 и Допълнителни разпоредби/; Закон за мерките срещу изпирането на пари /Глава 1, раздел I, раздел II, чл. 4, чл. 9, Глава 9, чл. 108/; Закон за мерките срещу финансирането на тероризма; Закон за държавния служител (ЗДСл); Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП).

Втори етап – интервю.

Кандидатите ще се оценяват след всеки етап. До интервю се допускат кандидатите, които успешно са издържали теста. Тестът и интервюто ще се проведат в отделни дни.

Пълната информация ще откриете ТУК .