Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Експерти в Отдел „Надзор на платежните системи и платежните услуги“ и отдел „лицензиране и пруденциален надзор“ – БНБ

   

19.09.2022

 

Експерти в Отдел „Надзор на платежните системи и платежните услуги“ и отдел „лицензиране и пруденциален надзор“ – БНБ

Българска народна банка, Дирекция „Платежен надзор“ обявява свободни работни места за експерти в Отдел „Надзор на платежните системи и платежните услуги“ и Отдел „Лицензиране и пруденциален надзор“.

bnb-37985-810x0

Обща характеристика на длъжността:

Изпълнение на дейности, свързани с функциите на платежния надзор върху доставчиците на платежни услуги, отнасящи се до:

 • прилаганите от доставчиците на платежни услуги мерки за ограничаване и контролни механизми за управление на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността във връзка с предоставяните платежни услуги, включително ежегодно предоставяните цялостни оценки;
 • уведомленията от доставчиците на платежни услуги за значими операционни или свързани със сигурността инциденти;
 • управлението от страна на доставчиците на платежни услуги на риска в областта на информационните и комуникационните технологии и сигурността;
 • изпълнението от страна на доставчиците на платежни услуги на изискванията за сигурност на мрежите и информационните системи, както и за възлагане на дейности на външни изпълнители, заложени в европейската правна рамка и насоки на Европейския банков орган;
 • разработването и поддържането от страна на доставчиците на платежни услуги на интерфейси за достъп до водените от тях платежни сметки, отговарящи на определени нормативни изисквания и осигуряващи сигурна среда за комуникация с т. нар. доставчици на платежни услуги - трети страни, във връзка с предлаганите от тях платежни услуги по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка.
 • Осъществяване на надзор за спазване на изискванията от страна на операторите на платежни системи за управление на операционните рискове и в частност на кибер риска, произтичащи от международни принципи и стандарти.

 

Изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 • Много добри компютърни умения;
 • Аналитични способности;
 • Умения за много добро писмено и устно изразяване;
 • Комуникативни способности и умения за работа в екип.

 

С предимство ще се ползват кандидатите, които:

 • имат опит и допълнителна квалификация в областта на плащанията, информационната сигурност и управлението на кибер риска;
 • имат познания за нормативната уредба на национално и европейско ниво в областта на плащанията и платежния надзор.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

 

Необходими документи:

 • мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката, рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 17.10.2022 г. по един от следните начини:

 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;
 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси“;
 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.