Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Стажове и стипендии" / НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2012 г.

   

28.02.2012

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2012 г.

Участието в конкурса се осъществява чрез подготовката на научноизследователски или иновационни проекти във всички науки, вкл. в социално-икономическите и хуманитарни науки, както и в следните научни направления: информационни и комуникационни технологии; приборостроене; биотехнологии, фармация; нови материали и нанотехнологии; екотехнологии и третиране на отпадъци; енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници.

Проектите се подават в 1 екз. на български и 1 екз. на английски език и на електронен носител, или се изпращат по пощата на адрес:

гр. София – 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А
Министерство на образованието, младежта и науката, Дирекция „Наука”
за Националния конкурс „Млади таланти”.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 10 април 2012 г.

Лице за контакт:

М. Шахпазова,
държавен експерт в Дирекция „Наука”, МОМН
Тел. 02/ 92 17 546,
Е-mail: m.shahpazova@mon.bg

 

Повече информация (регламент, формуляри):

http://www.phdgate.net/news.php?newsid=10588

http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/science/competitions/12-04-10_MT_reglament_final.pdf