Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси

   
Конкурс за "доцент" по ПН 7.1. Медицина (Отоларингология), ДВ бр. 92/18.11.2022 г.

Кандидат: гл. асистент д-р Димитрина Тодорова Едрева, д.м.

Конкурс за доцент по 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология – костно-ставни инфекции), обявен в бр. 22 от 16.03.2021 г.

Единствен кандидат д-р Явор Георгиев Григоров, д.м.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 7.1 Медицина (Ортопедия и травматология – костно-ставни инфекции), обявен в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.

Конкурс за професор по 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология), обявен в бр. 22 от 16.03.2021 г

Единствен кандидат доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м.н.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 7.1 Медицина (Ортопедия и травматология), обявен в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 4.2. Химически науки (Аналитична химия), обявен в ДВ, .бр. 35 от 12.04.2013 г
Кандидати: доц. д-р Живко Желязков Желев
  гл.ас. д-р Юлиана Милкова Иванова-Тумбева
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по биохимия, обявен в ДВ, бр. 19/09.03.2010 г.

Кандидати: гл. ас. д-р Албена Георгиева Йорданова и д-р Румяна Пейнова Христова