Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Кандидатстване за учебната 2022/2023 г.

   

 

Кандидатстване: 01.09.2022 г. - 31.10.2022 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2022-2023 г. в съответствие с Решение № 363 от 01.06.2022 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

 

От 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Всички документи се прилагат в папка!

Документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби(лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

Подробна информация относно необходимите документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“, рубрика „Образование“, раздел „Докторантури“ – Прием за учебната 2022/2023 г.

 

Приложение № 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2022-2023 г.

(брой)

шифър професионално направление докторска програма образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
2.2. История и археология История на България (История на средновековна България) 1 1
2.2. История и археология История на България (История на българските земи XV-XVII век) 1 1
2.2. История и археология История на България (История на българското възраждане) 1  
2.2. История и археология История на България (Нова българска история 1878-1944) 1  
2.2. История и археология История на България (Съвременна българска история) 1 1
2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историография) 1  
2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика)   1
2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историческо образование) 1  
2.2. История и археология Стара история и тракология (Стара история) 1  
2.2. История и археология Стара история и тракология (Тракология) 1  
2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит и Енеолит) 1  
2.2. История и археология Археология (Праистория: Бронзова епоха) 1  
2.2. История и археология Археология (Тракийска археология) 1  
2.2. История и археология Археология (Класическа археология: Древен Рим)   1
2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 1  
2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (История на Евразия и Русия) 1  
2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова история) 1  
2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова балканска история - Геополитически и геостратегически проблеми на Балканите, XVI-XIX век) 1  
2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова балканска история - Дипломация и разузнаване, XVIII-XIX век) 1  
2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Социална история на Балканите XIX-XX век) 1  
2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Югославска Македония и Република Северна Македония) 1  
3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Българска етнология) 1  
  20 5
ОБЩО
             

 

 

 

 

____________________________________________

**********

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 от 02.06.2021 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

От 01.09.2021 г. до 31.10.2021 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета. В Уверението да са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по чужд език) - плащането се извършва само по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Всички документи се прилагат в папка!

Документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби(лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2021-2022 г.

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
1 2.2. История и археология История на България (История на средновековна България) 1 1
2 2.2. История и археология История на България (История на българските земи XV-XVII век) 1 1
3 2.2. История и археология История на България (История на българското възраждане) 1 1
4 2.2. История и археология История на България (Нова българска история 1878-1944) 2  
5 2.2. История и археология История на България (Съвременна българска история) 2 1
6 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова балканска история) 2  
7 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Социална история на Балканите) 1  
8 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Международни отношения) 1  
9 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Югославска Македония през XX век) 1  
10 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 2  
11 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (История на Евразия и Русия) 2  
12 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит и Енеолит) 1  
13 2.2. История и археология Археология (Тракийска археология) 1  
14 2.2. История и археология Археология (Средновековна българска археология) 1  
15 2.2. История и археология Стара история (Тракология) 1  
16 2.2. История и археология Стара история (Стара история) 1  
17 2.2. История и археология Средновековна обща история (Средновековни предмодерни идентичности в Западна и Централна Европа) 1  
18 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 1 1
19 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историческо образование) 1 1
20 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историография) 1  
21 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнология на града) 1  
ОБЩО 26 6