Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Физически факултет / Комуникационна и компютърна техника / Безжични мрежи и устройства - II

   

Магистърска програма: Безжични мрежи и устройства - ІІ (за професионални бакалаври)

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Христомир Йорданов
тел.: 02 / 8161 724
е-mail: hristomir.yordanov@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план - задочно обучение (pdf)

 

Вижте и началната информация за магистърската програма Безжични мрежи и устройства – I.

 

Цел и особености на програмата: Тази програма е за задочно обучение на магистри, приети като професионални бакалаври и е подобна на 4-семестриалната задочна програма Безжични мрежи и устройства – I, но с увеличен брой занятия и кредити. Целта е в нея да могат да се обучават професионални бакалаври, които са завършили своето обучение в колежи. Срокът на това обучение е 4 семестъра с обем 120 кредита (допълнителните 30 кредита се попълват от 6 избираеми дисциплини). Важно е да се знае, че задочното обучение (както и редовното) се провежда през целия семестър в удобно време вечер, а не посредством т. нар. „очни занятия“.

Условия за кандидатстване: В програмата се приемат само кандидати, завършили като професионални бакалаври в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника в различни колежи.

Приемът на кандидатите е за обучение срещу заплащане и се осъществява чрез конкурс по документи без изпит (по успеха от дипломата за професионален бакалавър, при среден успех не по-нисък от Добър 3.50). Обучението в задочната форма започва през зимния семестър. В програмата са предвидени избираеми изравняващи дисциплини, от които студентите избират поне две. Формата на дипломиране е защита на магистърска дипломна работа пред комисия. Завършилите програмата магистри получават образователната квалификация магистър инженер по безжични мрежи и устройства. Те могат да работят в области, свързани със създаване, разширяване, преструктуриране и поддържане на безжични, жични, мобилни, сателитни и оптични мрежи, във фирми в областта на комуникациите, електрониката и информационните технологии и пр. Те могат да продължат образованието си като докторанти и да кандидатстват за преподавателски длъжности.

От самото си създаване в програмата се обучава винаги пълна група студенти, като в последните години общата бройка на едновременно обучаваните редовни и задочни студенти е типично 20–25. Занятията се водят главно вечер, интензивно по групи от 2–3 курса едновременно за всеки 1–1.5 месеца. Това позволява ефективно обучение с много индивидуални задачи и самостоятелни проучвания по всички дисциплини. Има много избираеми курсове в съвременни области; непрекъснато се актуализират. Има и много лабораторни практикуми, както и компютърно обучение чрез специализирани софтуери и симулатори. Въведе се и общ курсов проект, върху който се работи 3 семестъра и се оценява с текуща оценка в последния семестър. Към отделните курсове има лабораторни практикуми, както и компютърно обучение чрез специализирани софтуери и симулатори. Важна иновация в програмата е възможността за обучение по еднократни курсове по съвременни проблеми на комуникациите – един много ефективен механизъм за бързо включване на съвременни и най-последни разработки в бранша, четени от подбрани специалисти от бизнеса.

В програмата досега са се обучавали много студенти от различни колежи в България като професионални бакалаври в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.