Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мая Валериева Тановска, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Мая Валериева Тановска за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Биофизика
Тема: Взаимодействие на липидни моделни системи с биологично важни молекули

Председател на научното жури: доц. д-р Геновева Антонова Златева

Материали:

Рецензии:

Становища: