Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Людмилов Лютов, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Димитър Людмилов Лютов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Тема: Елипсометрия на микро- и наноструктури

Председател на научното жури: доц. дфзн Цветан Стаменов Велинов

 

Материали:

Рецензии:

Становища: