Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боян Владимиров Лазов, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Боян Владимиров Лазов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Теоретична и математическа физика
Тема: Структура и свойства на статични пространствено – времеви многообразия с особени повърхнини

Председател на научното жури: доц. д-р Христо Димов Димов

Материали:

Рецензии:

Становища: