Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / ас. Десислава Анри Лазарова, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на ас. Десислава Анри Лазарова, докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Биофизика
Тема: Контраст–усилени магнитно–резонансни техники за визуализиране на патологии, свързани с нарушения в клетъчния редокс–статус

Председател на научното жури: доц. д-р Албена Георгиева Йорданова

Материали:

Рецензии:

  • акад. проф. дбн Борис Гоцев Тенчов - BG , ENG
  • доц. д-р Албена Георгиева Йорданова - BG , ENG

Становища:

  • доц. д-р Биляна Панчева Николова - BG , ENG
  • доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм - BG , ENG
  • доц. д-р Тамара Иванова Пайпанова - BG , ENG