Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Магистри / Прием / 2017/2018 уч.г.

   

Предварителен прием за 2017/2018 учебна година

 

Прием за 2017/2018 учебна година

  • Документи: 28 август - 8 септември; Изпити: 13 и 14 септември от 10:00 ч., Заседателна зала А-415
  • Информация

 

Прием от летен семестър на 2017/2018 учебна година

  • Документи: 1 - 9 февруари 2018 г.; Изпити: 12 февруари 2018 г. от 10:00 ч., Заседателна зала А-415
  • Информация

 

Кандидатмагистърска кампания 2017/2018, Софийски университет

 

Справочник за магистрите във Физически факултет за учебната 2017/2018 г. Формат:

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки

<< Специалност Физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Оптика и спектроскопия   3 сем. редовна Оптика и спектроскопия » учебни програми
Теоретична и математическа физика   3 сем. редовна Теоретична физика
Физика на ядрото и елементарните частици   3 / 5 сем. редовна Атомна физика » маг. програма "ФЯЕЧ"
Космически изследвания   3 / 5 сем. редовна УЦКИТ
Термоядрен синтез и плазмени технологии (проект FUSENET)
частично на английски език
  4 сем. редовна Оптика и спектроскопия
Твърдотелни нанотехнологии   3 сем. редовна Сайт на маг. програма; Катедра ФТТМЕ
Социална динамика и иконофизика   3 сем. редовна Теоретична физика

<< Специалност Медицинска физика >>

Медицинска физика   3 / 4 сем. редовна Квантова електроника

<< Специалност Астрофизика, метеорология и геофизика >>

Астрономия и астрофизика   3 сем. редовна Астрономия » магистърски програми
Aстрономия и популяризация на астрономията   4 сем. задочна Астрономия » магистърски програми
Геофизика   2 / 4 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри
Метеорология   3 / 5 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри
Физика на земята, атмосферата и океана   4 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри

<< Специалност Инженерна физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Квантова електроника и лазерна техника   3 сем. редовна Квантова електроника » маг. програма "КЕЛТ"
Микроелектроника и информационни технологии   3 сем. редовна / задочна Физика на твърдото тяло и микроелектроника » магистри

<< Специалност Ядрена техника и ядрена енергетика >>

Ядрена енергетика и технологии   3 сем. редовна Ядрена техника и ядрена енергетика » Обучение
  4 сем. редовна
  5 сем. задочна

<< Специалност Оптометрия >>

Оптометрия   2 сем. редовна Оптика и спектроскопия
  6 сем. задочна

 

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Аерокосмическо инженерство и комуникации   3 сем. редовна файлова библиотека за програмата;
други езици: английски, руски
Безжични мрежи и устройства - I   3 / 4 сем. редовна / задочна файлова библиотека за програмата ;
Microw & Technique Laboratory
Безжични мрежи и устройства - II   4 сем. задочна (платено) файлова библиотека за програмата ;
Microw & Technique Laboratory

<< Специалност Комуникационна и компютърна техника >>

Комуникационна и компютърна техника   3 сем. редовна Радиофизика и електроника

<< Специалност Комуникации и физична електроника >>

Комуникации и физична електроника   2 сем. редовна Радиофизика и електроника

 

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучение по ...

<< Специалност Физика и математика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Методология на обучението по физика и астрономия   2 / 3 сем. редовна / задочна