Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Магистри / Прием / 2016/2017 уч.г.

   

Допълнителен прием за 2016/2017 учебна година

  • Прием на документи: 19.09 - 26.09.2016 г.
  • Изпит: 26.09.2016, 14:00 ч. в А415
  • Информация

 

Прием за 2016/2017 учебна година - зимен семестър

  • Прием на документи: 29.08 - 09.09.2016 г.
  • Изпит: 13 и 14.09.2016, 10:00 ч. (виж "Информация" за подробности)
  • Информация
  • Примерни задачи - 12.09.2013 , 27.05.2014 , 27.05.2015

 

Прием за 2016/2017 учебна година - летен семестър

 

Кандидатмагистърска кампания 2016/2017, Софийски университет

 

Справочник за магистрите във Физически факултет за учебната 2016/2017 г. Формат:

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки

<< Специалност Физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Оптика и спектроскопия   3 сем. редовна Оптика и спектроскопия » учебни програми
Теоретична и математическа физика   3 сем. редовна Теоретична физика
Физика на ядрото и елементарните частици   3 / 5 сем. редовна Атомна физика » маг. програма "ФЯЕЧ"
Космически изследвания   3 / 5 сем. редовна УЦКИТ
Термоядрен синтез и плазмени технологии (проект FUSENET)
частично на английски език
  4 сем. редовна Оптика и спектроскопия
Твърдотелни нанотехнологии   3 сем. редовна Сайт на маг. програма; Катедра ФТТМЕ

<< Специалност Медицинска физика >>

Медицинска физика   3 / 4 сем. редовна Квантова електроника

<< Специалност Астрофизика, метеорология и геофизика >>

Астрономия и астрофизика   3 сем. редовна Астрономия » магистърски програми
Aстрономия и популяризация на астрономията   4 сем. задочна Астрономия » магистърски програми
Геофизика   2 / 4 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри
Метеорология   3 / 5 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри

<< Специалност Инженерна физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Квантова електроника и лазерна техника   3 сем. редовна Квантова електроника » маг. програма "КЕЛТ"
Микроелектроника и информационни технологии   3 сем. редовна / задочна Физика на твърдото тяло и микроелектроника » магистри
Аерокосмическо инженерство и комуникации   3 сем. редовна файлова библиотека за програмата;
други езици: английски, руски
Безжични мрежи и устройства - I   3 / 4 сем. редовна / задочна файлова библиотека за програмата ;
Microw & Technique Laboratory

<< Специалност Ядрена техника и ядрена енергетика >>

Ядрена енергетика и технологии   3 сем. редовна Ядрена техника и ядрена енергетика » Обучение
  4 сем. редовна
  5 сем. задочна

<< Специалност Физика и математика >>

Методология на обучението по физика и астрономия   2 / 3 сем. редовна / задочна  

<< Специалност Комуникации и физична електроника >>

Комуникации и физична електроника   2 сем. редовна Радиофизика и електроника

<< Специалност Оптометрия >>

Оптометрия   2 сем. редовна Оптика и спектроскопия
  6 сем. задочна

 

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

<< Специалност Комуникационна и компютърна техника >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Комуникационна и компютърна техника   3 сем. редовна Радиофизика и електроника

<< Специалност Безжични мрежи и комуникации >>

Безжични мрежи и устройства - II   4 сем. задочна (платено) файлова библиотека за програмата ;
Microw & Technique Laboratory