Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Философия / Квалификационна характеристика - задочна форма

   

Задочна форма

Обучението в специалност Философия бакалавърска степен /задочно обучение/ съгласно учебния план се осъществява в рамките на 10 семестъра. Общият хорариум е 1455 часа.

Включените в учебния план дисциплини са разпределени в три блока: Задължителни дисциплини, Избираеми дисциплини и Факултативни дисциплини.

В блока на Задължителните дисциплини се предлагат 23 дисциплини с общ хорариум 1140 часа. Обучението във всяка от тях завършва с полагане на изпит.
В блока на Избираемите дисциплини са включени 26 курса, от които студентите от І до VІІІ сем. трябва задължително да изберат 4 дисциплини, с хорариум от 60 часа, които след успешно положен изпит носят 9 кредита.

В началото на всеки семестър се предлагат специализирани дисциплини с хорариум от 15 ч. лекции или семинарни занятия. Успешно положеният изпит носи 2,5 кредита. Студентите са длъжни да изберат най-малко 5 за целия курс на обучение. Общият хорариум на избираемите дисциплини е 315 ч.

Третият блок - на Факултативните дисциплини, се изгражда от Специализация за придобиване на учителска правоспособност.

Съгласно учебния план студентите са длъжни да набират от задължителни и избираеми дисциплини 48 кредита за всяка учебна година.

Обучението в спец. Философия завършва с полагането на държавни изпити или защита на дипломна работа при успех мн.добър 5.00, изчисляван до ­ІХ сем. включително. Първа държавна сесия за дипломиране - от 1 до 10.VІІ. Втора държавна сесия - от 1 до 10.ІІ. Успешно взет държавен изпит или защита на дипломна работа носят 10 кредита.

Завършилите успешно специалност Философия придобиват професионална квалификация бакалавър по философия.

Кандидатстване

Обучение