Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Прием след висше образование (ОКС „Магистър“)

   

Прием на студенти в СУ за ОКС "Магистър" след завършено висше образование

 

Правилник за провеждане на кандидат-магистърски изпит по химия за учебната 2020/2021 г.

 

I. Общи положения:

1. Кандидат-магистърските изпити (КМИ) са писмени и продължават 2 часа. Датите за изпити се определят със Заповед на Декана и се обявяват на интернет страницата на факултета.

2. Кандидат-магистрантът подава молба за допускане до изпит в Учебен отдел в срок до 5 дни преди датата на изпита.

3. КМИ се провеждат в 2 сесии – една през месец юли и втора през месец септември.

4. Студентите имат право да се явят и на двете сесии за КМИ, ако отговарят на условията за допускане до изпит. За класиране важи по-високата оценка.

 

II. Съставяне на тестовете и оценяване на работите

1. Тестовете за КМИ съдържат въпроси със затворен и/или с отворен отговор.

2. Оценяването на тестовете се извършва от Комисия по оценяването, която съставя задачи за теста. В комисията са включени преподаватели от всяка катедра.

3. Публикуване на информация относно съдържанието, оценяването и резултатите от КМИ.

а. Студентите са информирани предварително (в деня на изпита преди започване на теста) какъв е общият брой точки от изпита и какъв процент успеваемост съответства на оценка Среден (3).

б. Кандидатите се информират лично за резултатите. Резултатите от изпитите са окончателни и важат за класирането само в годината на кандидатстване.

в. Студентите имат право да идентифицират писмените си работи в предварително определени и обявени на публично място на Интернет страницата на ФХФ ден и час. Студентите имат достъп до решенията на задачите във времето за идентификация на работите.

 

III. Допълнителни разпоредби

Вътрешните правила за съставяне и за работа на комисиите, вкл. съставяне и оценяване на тестовете се описват в отделно Приложение, което може да се актуализира всяка година по предложение на ДС, и което се одобрява от ФС на ФХФ.

 

Правилникът е одобрен от Учебен съвет на ФХФ (Протокол № 7, 05.06.2020 г.) и от Факултетен съвет на ФХФ (Протокол №28 от 09.06.2020 г.).

 

Допълнителна информация:

Инспектор магистърски програми: Радка Поптолева

ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1

София 1164, тел.: 02 8161 358

e-mail: R.Poptoleva@chem.uni-sofia.bg